พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี และเพื่อสนับสนุนการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี และเพื่อสนับสนุนการจัดส…

Read More