นายอำเภอคลองเขื่อนจัดฝ่ายทะเบียนลงพื้นที่ บริการทำบัตรประชาชน (Smart Card) ให้ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา หรือผู้พิการถึงบ้านครบทุกคน

นายอำเภอคลองเขื่อนจัดฝ่ายทะเบียนลงพื้นที่ บริการทำบัตรประชาชน (Smart Card) ให้ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา หรือผู้พิการถึงบ้านครบทุกคน


วันนี้ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.    นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเถอคลองเขื่อน พร้อม ปลัด อาวุโส นำทีม ปลัดอำเภอและประสานร่วมกับเจ้าหน้า ที่จากศูนย์บริหารงานทะเบียนภาค 2 สาขา จ.ฉะเชิงเทรา หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ ขนย้ายอุปกรณ์เครื่องถ่ายรูปทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ลง พื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกทำบัตรประชาชน แบบ Smart Card ให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้จากการได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวบ้าน จนครบทุกคนทุกหลังคาเรือนที่ผ่านมาทราบว่าผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงไม่สะดวกในการเดินทางประกอบกับบางรายบัตรหมดอายุ นายอำเภอคลองเขื่อนได้ให้ความสำคัญกับการทำบัตรประชาชน ของผู้ป่วยติดเตียง คนชรา หรือผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จึงจำเป็นต้องมีการจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำบัตรประชาชนให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าว โดยในวันนี้ได้ถ่ายรูปทำบัตรประชาชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ทั่วทั้งพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนมีบัตรประชาชนครบทุกคน
สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้นอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกทำบัตรประชา ชนให้แล้ว ยังถือเป็นการได้พาเจ้าหน้าที่ออกมาเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนมีทัศนะคติที่ดีต่อกันระหว่างข้าราชการและประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด -19 เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่อยู่ดีมีสุขต่อไป

/ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

Related posts