สุรินทร์/อําเภอรัตนบุรีจัดร่วมกิจกรรม”เอามื้อสามัคคี”

สุรินทร์/อําเภอรัตนบุรีจัดร่วมกิจกรรม”เอามื้อสามัคคี”

อำเภอรัตนบุรี ร่วมกับ ชุมชน นำนักเรียนร่วมกิจกรรม เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.64 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี มอบหมายให้ นายดุษฎี ดวงใจ ปลัดอำเภออาวุโส ร่วมกับ นางศรินทราภรณ์ ไกรเสือพัฒนาการอำเภอรัตนบุรี นายขวัญเมือง พรมสอน เกษตรอำเภอรัตนบุรี ว่าที่ ร.ท.ชนพล บุตรศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน ครัวเรือนต้นแบบ นักพัฒนาพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และ ประชาชนในชุมชน และ นักเรียนโรงเรียนแกศึกษาพัฒนา ร่วมกิจกรรม ” เอามื้อสามัคคี” ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล แปลงพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฎิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” และ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในรูปแบบแลกเปลี่ยนแรงงาน เรียนรู้ด้วยการลงมือปฎิบัติจริง

สำหรับกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เป็นกิจกรรม มุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และ การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนา และสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา ” เพื่อส่งเสริมการร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น รื้อฟื้นวิถีชีวิตดั้งเดิมวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทย รวมทั้ง ความเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้จนกลายเป็นวิถีชีวิต ทั้งยังเป็นการพัฒนาคนให้มีความรู้ พึ่งพาตนเอง มีความเป็นเจ้าของร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นสังคม “อยู่เย็น เป็นสุข” โดยการสนับสนุนของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและ การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จและเกิดประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและ ชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
/บุญเรือง เกษรจันทร์/สุรินทร์/รายงาน/

Related posts