ลำปาง-ผู้ว่าฯลำปาง ร่วมกับผู้แทน 23 หน่วยงานในพื้นที่ จ.ลำปาง ร่วมลงนาม MOU โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

ลำปาง-ผู้ว่าฯลำปาง ร่วมกับผู้แทน 23 หน่วยงานในพื้นที่ จ.ลำปาง ร่วมลงนาม MOU โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี มรภ.ลำปาง พล.ต.อโณทัย ไชยมงคล ผบ.มทบ.32 น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับผู้แทน 23 หน่วยงานในพื้นที่ จ.ลำปาง ในโครงการ “การพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง” ผ่านระบบออนไลน์

โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กล่าวแนะนำโครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งมีการจัดเสวนาหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

ทั้งนี้ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง และคนจนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้ครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวม สนับสนุนให้มีการเก็บฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และคนจนกลุ่มเป้าหมายระดับจังหวัดลำปาง รวมถึงสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และคนจนกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้.

วินัย/ลำปาง รายงาน

Related posts