สุรินทร์/อำเภอรัตนบุรี ร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวง ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ผ้าไทย มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

สุรินทร์/อำเภอรัตนบุรี ร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวง ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ผ้าไทย มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ต.ค.64 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่โรงเรียนไตรคามวิทยา นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี นายกณภัทร สมศรี พัฒนาการอำเภอ กำนันตำบลเบิด กำนันตำบลหนองบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เบิด ประธาน และ รองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอรัตนบุรี ร่วมกันต้อนรับ นายสุดใจ สะอาดยิ่ง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ซึ่งเดินทางมาจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหมที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการสืบสานผ้าไทยลายหัตถศิลป์ “สุรินทร์เมืองไหมร้อยสีพันลาย” ซึ่งเป็นการส่งเสริมกลุ่มทอผ้าให้เข้มแข็ง และ วางแผนทางธุรกิจ โดยกำหนดจัดเก็บฐานข้อมูลผ้าไหมชาติพันธุ์เขมร ลาว กูย 17 อำเภอ ระหว่างวันที่ 18-26 ต.ค.64 โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลและลวดลายผ้าไหมจากชุมชน จำนวนมากกว่า 200 ผืน

 

    เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณคงต่อการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาของคนไทย รวมถึง การสร้างเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพให้กลุ่มสตรีในชุมชน เชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าพื้นถิ่นคนไทย ให้ดำรงอยู่เป็นความภาคภูมิใจ และ อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ประสานความร่วมมือ โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้เสนอเรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ต่อคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยเป็นนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นเพิ่มขึ้นหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน อีกทั้งยังให้ทุกกระทรวง สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายแก่ส่วนในราชการในสังกัด รวมถึง การจัดทำแผนงานในการรณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ตามแนวทางโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

 

การจัดกิจกรรมวันนี้ อำเภอรัตนบุรี ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอรัตนบุรี และ กลุ่มผ้าไหมในชุมชนต่างๆ ได้ร่วมกันนำผ้าไหม และ กระบวนการผลิตผ้าไหม มาจัดนิทรรศการ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ให้ได้ทราบประวัติ เรื่องราว วิถีชีวิต การผลิตผ้าไทย เป็นการต่อยอดธุรกิจผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมถึง การส่งเสริมให้นำผ้าไทยมาตัดเย็บ และ ใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น

/บุญเรือง เกษรจันทร์/สุรินทร์/รายงาน/

Related posts