ลำปาง -พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มวันเดียว 31 รายและพบผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์ใหม่ อ.เมืองลำปาง และ อ.สบปราบ รวม 16 ราย

ลำปาง -พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มวันเดียว 31 รายและพบผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์ใหม่ อ.เมืองลำปาง และ อ.สบปราบ รวม 16 ราย

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดลำปาง โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยสถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด – 19 จังหวัดลำปาง ว่า วันนี้ จ.ลำปาง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 31 ราย รวมปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อสะสมรวม 2,166 ราย รักษาหายแล้ว 1,980 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 17 1 ราย เสียชีวิต 15 ราย

จากการสอบสวนโรคเบื้องตันผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ แยกเป็น ผู้ป่วยตามโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน จำนวน 3 ราย ผู้ป่วยตรวจพบภายในจังหวัด จำนวน 28 ราย แยกเป็นติดเชื้อจากต่างจังหวัด จำนวน 2 รายและติดเชื้อภายในจังหวัด 26 ราย ซึ่งการติดเชื้อภายในจังหวัด ดังนี้ พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากการระบาดในกลุ่มก้อนเดิม จำนวน 12 ราย ได้แก่ กลุ่มทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 1 จำนวน 3 ราย กลุ่มงานเลี้ยงวันเกิด (หมูกระทะ)จำนวน 2 ราย กลุ่มเกษตรกรหักข้าวโพด ต.ปงเตา อ.งาว จำนวน 2 ราย กลุ่มนักศึกษา ว.เทคนิคลำบางจำนวน 1 ราย กลุ่มตลาดหลักเมือง ตลาดออมสิน จำนวน 4 ราย

นอกจากนั้นยังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนใหม่ จำนวน 15 ราย ได้แก่ ต.สมัย อ.สบปราบ จำนวน 6 ราย อ.เมืองลำปาง จำนวน 9 ราย กระจายไป อ.เกาะคา แม่ทะ และ อ.สบปราบ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ นักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง จำนวน 1 ราย จากการสอบสวนโรค เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด -19 ใน จ.ลำปาง พบปัจจัยเสี่ยงได้แก่ การรวมกลุ่มจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เช่น งานศพ การรวมกลุ่มกันของคน ในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดซึ่งมีญาติพี่น้องที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 เป็นต้น

นพ.ประเสริฐ กล่าวว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว ขอให้ท่านมั่นใจว่า จ.ลำปางจะสามารถรับมือกับสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อของโรคโควิด-19 ใน จ.ลำปางได้ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญในการหยุดการแพร่กระจายเชื้อ นั้น ขึ้นอยู่กับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของชาวลำปางทุกคนที่จะช่วยกันปฏิบัติตาม
มาตรการ DMHTA คือ การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การล้างมือ การสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย การสแกนและลงทะเบียนในแอพพลิเคชัน “ไทยชนะ”เมื่อใช้บริการในสถานบริการต่าง ๆ หรือ”ลำปางชนะ”เมื่อเดินทางเข้ามาในจังหวัดลำปาง เพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคโควิด-19 ซึ่งหากท่าน
พบความเสี่ยงดังกล่าว ขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ในสถานบริการใกล้บ้านของท่านให้เร็วที่สุด.

วินัย/ลำปาง รายงาน

Related posts