อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษฯ “การพัฒนาเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 1 เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตหลังพ้นโทษ

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษฯ “การพัฒนาเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 1 เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตหลังพ้นโทษ

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09:30 น. ที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น “การพัฒนาเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 1 โดยมี พันเอก ศุภณัฏฐ์ หนูรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิชาญ น้อยโต นายอำเภอนครหลวง เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ ผู้เข้าอบรม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับยาเสพติด รู้จักตนเองและผู้อื่น การมองเห็นคุณค่าในตนเอง ตั้งเป้าหมายในชีวิตหลักการใช้ชีวิตวิถีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน ความรู้เกี่ยวกับโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวังและวิธีทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้ผู้ผ่านการอบรมได้พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นางสรัลพัชร ประโมทะกะ กล่าว่า การฝึกอบรมโครงการผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น “การพัฒนาเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 1 เป็นโครงการพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน สร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ในรูปแบบ ปั้น โคก ขุดหนอง ทำนาในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยดำเนินการมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย และการลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพึ่งพาหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ การจัดฝึกอบรมโครงการในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อกลับไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเองและเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

Cr.ภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา   อุ่นขาว  รายงาจากอยุธยา

Related posts