ศรีสะเกษ !! มอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆศรีสะเกษไม่ทิ้งกัน เฉลิมฉลอง 238 ปี ที่อำเภอพยุห์

ศรีสะเกษ !! มอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆศรีสะเกษไม่ทิ้งกัน เฉลิมฉลอง 238 ปี ที่อำเภอพยุห์

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. ที่อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 36 ให้แก่ราษฎรอำเภอพยุห์ โดยมี นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ นายสมานมิตร มิมาชา นายอำเภอพยุห์และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพยุห์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ผู้บริหารองค์กรเอกชน เข้าร่วมพิธีมอบบ้าน บ้านหลังที่ 36 ไห้แก่นายสถิตย์ โสภาพ บ้านเลขที่ 132 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ ซึ่งมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชมรมพี่น้องศรีลำดวน จำนวน 50,000 บาท และสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีจิตศรัทธา ภาคเอกชน จำนวน 6,700 บาท พร้อมด้วยวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษ ให้แก่ครอบครัวของนายสถิตย์ โสภาพ เพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป

หลังจากนั้น นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและคณะ ก็ได้เดินทางไปมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านหลังที่ 37 ไห้แก่นายสุพัฒน์ พะพร บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 17 ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ ซึ่งมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีจิตศรัทธา ภาคเอกชน จำนวน 28,000 บาทพร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม และมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษ ให้แก่ครอบครัวของนายสุพัฒน์ พะพร เพื่อใช้ในการดำรงชีพ ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

*************

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

 

Related posts