สสก.5 สงขลา เผยเกษตรกรปลื้ม One Stop service – ธุรกิจดินปุ๋ย สำเร็จตามเป้า ดัน ศดปช. ต้นแบบ 1 จังหวัด 1 โมเดลธุรกิจ

สสก.5 สงขลา เผยเกษตรกรปลื้ม One Stop service – ธุรกิจดินปุ๋ย สำเร็จตามเป้า
ดัน ศดปช. ต้นแบบ 1 จังหวัด 1 โมเดลธุรกิจ

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบันทั่วประเทศมี ศดปช. จำนวน 882 ศูนย์ ในส่วนภาคใต้มีจำนวน 177 ศูนย์ เป็นศูนย์หลัก 151 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย 26 ศูนย์ ในปี 2560 ศดปช. ถูกจัดให้เป็นเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านดินและปุ๋ยในพื้นที่ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในดินแบบรวดเร็ว บริการวิชาการด้านดินและปุ๋ย ให้คำแนะนำการจัดการดินและ
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งเป็นการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องในปริมาณที่เหมาะสมกับปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินและความต้องการของพืช ในส่วนภาคใต้ มีศดปช.เข้าร่วมโครงการ จำนวน 58 ศูนย์ ครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด โดยเบื้องต้นมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน (Soil test kit) แม่ปุ๋ย และเครื่องผสมปุ๋ยแก่ ศดปช. ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน แปลผลให้คำแนะนำการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเบื้องต้น จัดหาปุ๋ยคุณภาพดี และบริการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน แก่ สมาชิกศดปช. กลุ่มแปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป ขณะนี้ได้ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินให้กับเกษตรกรแล้ว จำนวน 14,771 ตัวอย่าง เกษตรกร 14,771 ราย ให้บริการผสมปุ๋ยและจำหน่ายปุ๋ยแล้ว จำนวน 19,789 กระสอบ ปริมาณรวม 942.06 ตัน ซึ่ง ศดปช.
ที่ให้บริการมีใบอนุญาตขายปุ๋ยกับกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้อง พร้อมให้บริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนแก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ และ ศดปช. ที่เข้าร่วมโครงการต้องมีการวางแผนธุรกิจในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานจึงเร่งขับเคลื่อนพัฒนาต่อยอดให้มีต้นแบบ ศดปช. 1 จังหวัด 1 โมเดลธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ตัวอย่าง เช่น ศดปช.ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง สามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดี
ดาบตำรวจสมนึก โมราศิลป์ ประธาน ศดปช.ตำบลราชกรูด เผยว่า แรกเริ่มได้นำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในแปลงปาล์มน้ำมันมาทำปุ๋ยหมัก และเป็นฐานเรียนรู้ของ ศพก. ต่อมาได้จัดตั้งเป็น ศดปช. ปัจจุบันมีสมาชิกที่ร่วมถือหุ้นจำนวน 64 ราย มีเงินทุนเรือนหุ้น 350,000 บาท มีศูนย์เครือข่ายจำนวน 2 ศูนย์ (ตำบลหงาวและตำบลหาดส้ม) และกำลังจะเปิดรับสมาชิกใหม่เพิ่มเติม ขณะนี้มีเกษตรกรสนใจแสดงความประสงค์แล้ว 38 ราย รวมเป็น 106 ราย ศูนย์ฯ ได้มีแผนการดำเนินธุรกิจให้บริการรวบรวมและจัดหาแม่ปุ๋ย ผสมปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินให้แก่สมาชิก ศดปช. แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน แปลงใหญ่มังคุด และเกษตรกรทั่วไปในชุมชน มีการเชื่อมโยงกับ ศพก.หลัก และแปลงใหญ่ ขณะนี้ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินให้เกษตรกรแล้ว 310 ราย ให้บริการผสมปุ๋ยและจำหน่ายปุ๋ยแล้ว จำนวน1,020 กระสอบ คิดเป็นปริมาณปุ๋ย 51 ตัน โดย ศดปช.
มีจุดเด่น คือ คณะกรรมการเข้มแข็งมีความมุ่งมั่นเสียสละ มีการประชุมวางแผนทุกขั้นตอน มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทั้งการบริการตรวจวิเคราะห์ดิน แปลผลและให้คำแนะนำ เปิดบริการผสมปุ๋ยทุกวันพุธ คิดค่าผสมปุ๋ยกระสอบละ 20 บาท และบริการขนส่งสำหรับเกษตรกรที่ไม่สามารถมารับปุ๋ยที่ ศดปช. ได้ โดยคิดค่าบริการ 100 บาทต่อปริมาณปุ๋ย 1 ตัน และสมาชิกจะได้รับเงินปันผลทุกปี สำหรับแนวทางในการพัฒนาจะมีการเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานธุรกิจ เป็นการสร้างเครือข่ายโดยรักษากลุ่มลูกค้าเดิม และขยายผลไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ ผ่านการประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์ และช่องทางต่างๆ มีแผนการปรับปรุงขยายอาคารสถานที่ให้มีพื้นที่เพียงพอในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม การสำรวจราคาปุ๋ยแต่ละบริษัทโดยเลือกบริษัทที่มีการจำหน่ายปุ๋ยคุณภาพ สามารถจัดส่งปุ๋ยได้และราคาถูกกว่าท้องตลาด และติดตามให้ความรู้และให้บริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนกับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระนอง ภายใต้สโลแกน “ศดปช.ราชกรูด ถ่ายทอดความรู้คู่เทคโนโลยี นำความสมบูรณ์คืนให้ดิน” จากผลการดำเนินงานพบว่า สมาชิกกลุ่มและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจมาก ขอขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ที่นำโครงการดีๆ มาช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงสถานการณ์โควิด 19 โดยเฉพาะพืชปาล์มน้ำมัน ซึ่งใช้ปุ๋ยปริมาณมากในการผลิต ช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้มาก ดาบตำรวจสมนึก กล่าวทิ้งท้าย

 

Related posts