ลำปาง- เปิดโต๊ะบูรณาการซ้อมแผน TTX บรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 เตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยรุนแรง

ลำปาง- เปิดโต๊ะบูรณาการซ้อมแผน TTX บรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 เตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยรุนแรง

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงาน ปภ.ลำปาง บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วน ในนามคณะทำงาน “การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง” จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัย เปิดพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมทำแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) เพื่อตอบโต้ภาวะสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยรุนแรงในเขตพื้นที่จังหวัด พร้มอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก 120 หน่วยงาน เข้าร่วมระดมความคิดฝึกซ้อมทำแผนบูรณาการระดับจังหวัดในรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

โดยมีนายศรัณยู มีทองคํา รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมฝึกซ้อมแผน นายชัยธวัช ศิวบวร ปภ.ลำปางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน อปท. และองค์กรสาธารณะเพื่อการกุศล จากทั้ง 13 อำเภอ ในเขตพื้นที่ จ.ลำปาง รวมจำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมประชุมทำกิจกรรมปฏิบัติฝึกซ้อมทำแผนจากเหตุกรณีฉุกเฉิน “อัคคีภัย” ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา จึงจำเป็นต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันซึ่งการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) ต้องมีขั้นตอนในการประสานและการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานหลักกับหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในการฝึกปฏิบัติจัดทำแผนครั้งนี้ ได้มีการสมมุติเหตุการณ์เกิดภัยธรรมชาติ ฟ้าผ่าถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง คลังน้ำมันเชื้อเพลิงเหมืองแม่เมาะ บ้านห้วยเป็ด หมู่ 1 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ เกิดไฟลุกไหม้แต่ไม่สามารถดับได้และมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้น จึงได้มีการประสานแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน ภายนอกจึงได้มีการจัดส่งกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือเข้าไปช่วยเหลือเพื่อระงับเหตุตามลำดับขั้นตอน จนเหตุการณ์สงบ โดยจะมีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการภาคสนาม (Field Trainning Exercise : FTX)ในวันที่ 16 ก.ย.64 นี้ เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้ที่เข้าร่วมจัดทำแผนได้เข้าใจถึงขั้นตอนการเผชิญเหตุมากยิ่งขึ้นและพร้อมที่จะนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพต่อไป.

วินัย/ลำปาง รายงาน

Related posts