อยุธยา – เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 นอกสถานที่

อยุธยา – เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 นอกสถานที่


วันที่ 14 กันยายน  2564 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา (ศาลากลางหลังเก่า) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สัญจร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
โดยว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นำสมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จำนวน 20 ท่าน เข้าร่วมประชุม และมีนายอาทิตย์ ชูกิตติคุณ ประธานสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมเป็นการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อาทิ การอนุมัติเงินอุดหนุนช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤติโควิด 19 การปรับปรุงสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นต้น
ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สัญจร เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่มีการก่อตั้งเทศบาล ที่มาใช้สถานที่ประชุมนอกห้องประชุม ตามมาตรการควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค ที่ต้องมีการเว้นระยะห่างและสถานที่ต้องปลอดโปร่ง มีการระบายอากาศที่ดี ทั้งนี้การประชุมสภาครั้งนี้เป็นการเสนอญัตติต่าง ในส่วนของการอนุมัติงบประมาณ ในด้านต่างที่จะมาช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤติการณ์โควิด 19 โดยเน้นให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด ทั้งในเรื่องของการป้องกัน การเยียวยา พี่น้องประชาชนจากสถานการณ์โควิด19
ในส่วนของการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ขณะนี้ได้ทำการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้กับพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาล และพ่อค้าแม่ค้า พนักงาน ลูกจ้าง ที่อยู่นอกเขตแต่ต้องเข้ามาทำงาน ประกอบอาชีพ ทำมาหากิน รวมถึงนักเรียนนักศึกษา ไปแล้วจำนวน11,000 กว่าคน เราได้จัดวัคซีนอีกส่วนหนึ่ง เตรียมจะฉีดให้กับประชากรแฝง นักเรียนที่มีอายุ 10-18 ให้กับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และสถานศึกษาที่อยู่ในเขตเทศบาล และกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต้านการเจ็บป่วยที่รุนแรงจากไวรัสโตวิด19
เพื่อให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปิดเมืองท่องเที่ยว ได้ประกอบอาชีพทำมาค้าขาย มาใช้ชีวิตกันอย่างปกติสุข

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา

Related posts