ป.ป.ช.เชียงรายร่วมกับชมรมstrongจิตพอเพียงต้านทุจริต จัดทำข้อตกลงคุณธรรมป้องกันทุจริตกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น18อำเภอ

ป.ป.ช.เชียงรายร่วมกับชมรมstrongจิตพอเพียงต้านทุจริต จัดทำข้อตกลงคุณธรรมป้องกันทุจริตกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น18อำเภอ///

14 ก.ย.64 09.00น. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รอง ผวจ.ชร.,นายณภัทร เตโช ผอ.ป.ป.ช.ชร.,นายมานพ ชัยบัวคำ ประธานชมรมstrongจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดทำข้อตกลงคุณธรรมป้องกันการทุจริตกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 อำเภอในจังหวัดเชียงราย ข้อตกลงคุณธรรม คือ ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ในการจัดซื้อจัดจ้างว่าจะไม่กระทำการใดๆที่ส่อไปในทางทุจริต เช่น ไม่เรียกรับเงินสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด และจะปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นธรรม โดยยอมรับให้มีบุคคลที่สามที่มาจากภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้สังเกตุการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นๆตั้งแต่การจัดทำร่างของขอบเขตงานจนสิ้นสุดสัญญา โดยข้อตกลงนี้จะมีการลงนามระหว่างชมรมstrongจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงรายและอปท.ในจังหวัดเชียงราย และมีหน่วยงานภาครัฐเป็นสักขีพยาน ได้แก่ ผวจ.ชร.,ป.ป.ช.เชียงราย,ท้องถิ่นจังหวัด,คลังจังหวัด ณ โรงแรมไชยนารายณ์ริเวอร์ไซด์ อ.เมือง จ.เชียงราย

Related posts