สระแก้ว-ฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ทต.บ้านใหม่หนองไทร

สระแก้ว-ฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ทต.บ้านใหม่หนองไทร


*****ทต.บ้านใหม่หนองไทรร่วม รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรดำเนินการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” อย่างเร่งด่วน เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย
*****นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร ร่วมกับนายสมาน พลาหาร ผอ.รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร ดร.รัตน์นริศ หิรัญธนะไชยา ที่ปรึกษานายก อบจ.สระแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทรร่วมกับ โรงพยาบาลอรัญประเทศ สำนักงานสาธารณสุขอรัญประเทศ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่หนองไทร เชิญชวนประชาชน ฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 เข็มที่ 1 ผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี 2️.ผู้ทีมีโรคประจำตัว เบาหวาน มะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจโรคไตวายเรื้อรังระยะ 5 โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง
3️.ผู้มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม 4. ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18ปี ขึ้นไปในวันที่ 13 -14กันยายน 2564 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อประชาชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร เวลารับริการ 08.30 – 15.00 น.รับเฉพาะผู้ที่มีบัตรประชาชนในตำบลบ้านใหม่หนองไทรและในอำเภออรัญประเทศเท่านั้น หากเป็นคนที่ต่างจังหวัด แต่มาอาศัยอยู่จริงในพื้นที่ ให้ อสม.ในคุ้ม ถ่ายสำเนาบัตร อสม.สมาร์ทการ์ดแล้วเซ็นรับรอง หรือผู้ใหญ่บ้านถ่ายสำเนาบัตรแล้วเซ็นรับรอง มาพร้อมด้วย เพื่อยืนยันว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่จริง)
*****นายสมาน พลาหาร ผอ.รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร กล่าวว่า ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง รพ.อรัญประเทศ และ รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร ฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง พระราชทานซิโนฟาร์ม เข็มที่ 1 ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนได้ จำนวน 300 ราย ทั้งนี้ วัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม เป็นวัคซีนพระราชทานจากศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี ที่จะฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่ยังไม่ได้เคยรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน ประกอบด้วย กลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนได้
*****นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร กล่าวว่า ส่วนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่พบการระบาดสูง อีกทั้งอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วได้ถูกจัดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งการฉีดวัคซีนชิโนแวกให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อฉีดให้กับชาวอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 500-600 คน ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป โดยในแต่ละตำบล จะเริ่มฉีดเข็มแรกในระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2564 ซึ่งการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มของจังหวัดสระแก้ววันแรก เริ่มที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร มีผู้รับบริการฉีดวัคซีนในวันนี้ทั้งสิ้น 300 คน โดยมารับบริการกับทีมหน่วย พอ.สว.ลงไปให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงดังกล่าว
***ภาพ/วีระยุทธ สารการ /ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts