อบต.แม่สามแลบแบ่งปันช่วยเหลือพี่น้องกลุ่มเสี่ยงบ้านสบเมย

อบต.แม่สามแลบแบ่งปันช่วยเหลือพี่น้องกลุ่มเสี่ยงบ้านสบเมย

นายไตรรัตน์ วนาศิริสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ได้มอบหมายให้พนักงาน ขน ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ และที่ได้รับบริจาคจากผู้ใจบุญ ขนไปยังท่าเรือสาละวิน เพื่อส่งมอบให้ประชาชน หมู่ 4 บ้านสบเมย ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบยเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 (COVID -2019 )

ในขณะเดียวกัน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในการระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ในวันนี้ มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั้งหมด 122.ราย พบเชื้อ 28.ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัดทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ CaseMS474 -MS501 รวม 28 ราย เพศชาย 13 ราย เพศหญิง 15 ราย ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงของ Cluster.โรงเรียนสบเมยวิทยาคม โดยเป็นนักเรียน 6 ราย พระภิกษุ/สามเณร 3 ราย และประชาชน 19 ราย ทั้งหมดเข้ารับการกักกันตัวที่ศูนย์กักกันของโรงเรียนฯ วัด และชุมชน มีผลการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK เป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.สบเมย 24 ราย รพ.แม่สะเรียง 4 ราย สาหรับผู้ป่วย ที่เป็นเด็กนักเรียน หากประเมินแล้วไม่มีอาการป่วยรุนแรง จะส่งต่อเข้ารับการรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน(Community Isolation ;CI) โรงเรียนสบเมยวิทยาคมต่อไป ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันใน Cluster โรงเรียน สบเมยวิทยาคม จานวนทั้งสิ้น 177 ราย

สรุป สถานการณ์ ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเมษายน ที่เข้ารับการรักษาในจังหวัด จานวน 501 ราย เป็นเพศชาย 249 ราย และเพศหญิง 252 ราย เสียชีวิต 4 ราย (0.8%) รักษาหายแล้ว 278 ราย (55.4%) ยังอยู่ระหว่างรักษา 219 ราย (43.8%) รักษาอยู่ที่รพ.ศรีสังวาลย์.5.ราย รพ.แม่สะเรียง 13 ราย รพ.ปาย.10.ราย.รพ.สบเมย 41.ราย CI.รร.สบเมยวิทยาคม 46.ราย CI บ้านสบเมย 4 ราย และรพ.สนาม 2 แห่งรวม 97 ราย

นายเอกชัย คาลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน.เปิดเผยถึงอาการของผู้ป่วยที่ยังอยู่ระหว่างการรักษาทั้ง 219 ราย ว่า เป็นผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย 214 ราย ปานกลาง 5 ราย นอกจากนี้ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากจานวนผู้ป่วยรายใหม่ที่พบแต่ละวันยังสูง จึงขอความร่วมมือ จากพี่น้องประชาชนทุกคน ทั้งในหมู่บ้าน ชุมชน ที่ยังไม่มีผู้ป่วย หรือ มีผู้ป่วยแล้ว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรค โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ต้องอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปใน ที่ชุมชน และปฏิบัติตามคำแนะนำมาตรการ ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดอย่างเคร่งครัด และเพื่อเป็นการป้องกันโรค ลดความรุนแรง ของโรค ลดการเสียชีวิต

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน CR.อบต.แม่สามแลบ,ปชส.จังหวัด

 

Related posts