ชาวอ่างทองโวยฉลากเรียงเบอร์แลกเงินเถือนระบาดหนักทัวเมือง วอนเจ้าหน้าทีกวดขันหลังพบมอมเมาเยาวชนผิดกฏหมายหลายข้อหลังพบแฝงร้านอาหารริมทาง

ชาวอ่างทองโวยฉลากเรียงเบอร์แลกเงินเถือนระบาดหนักทัวเมือง วอนเจ้าหน้าทีกวดขันหลังพบมอมเมาเยาวชนผิดกฏหมายหลายข้อหลังพบแฝงร้านอาหารริมทาง

ทีจังหวัดอ่างทองผู้สือข่าวลงพืนทีตรวจสอบบริเวณร้านขายอาหารริมถนนสายโพธิพระยา-ท่าเรือ ต.ป่างิว อ.เมือง จ.อ่างทอง หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีการนําแผงสลากเรียงเบอร์แลกเงินเถือน มาวางให้เล่นการพนันทําให้มีทังเยาวชนและผู้ใหญ่เข้าไปจับสลากเรียงเบอร์เถือนจํานวนมาก โดยจากการตรวจสอบพบว่ามีการนําแผงสลากเรียงเบอร์มาแขวนไว้ภายในร้าน โดย ชุดประกอบไปด้วยแผงเบอร์ แผง ซึงมีการระบุชือ “เสียมิน”ไว้ทีแผงสลากและตัวสลาก รวมถึงแผงทีระบุเลขรางวัลทีมีตังแต่ บาทไปจนถึง บาท โดยผู้เล่นจะต้องซือสลากเสียงดวงในราคา ใบ บาทและเปิดดูหากตัวเลขตรงกับทีระบุไว้บนแผงก็จะได้รับเงินรางวัล

แม่ค้ารายหนึงเปิดเผยว่าแผงสลากดังกล่าวมีเจ้าของนํามาติดต่อให้แขวนไว้ภายในร้าน โดยระบุว่าเต้าของก็คือ เสียมิน ซึงเมือขายสลากจนหมดก็จะมีคนนําแผงสลากมาเปลียนให้และจ่ายเงินให้เป็นเปอร์เซ็นต์ ซึงเมือถามว่ารู้มัยว่ามันผิดกฎหมาย แม่ค้ารายนีบอกว่าผู้ทีมาวางแผงบอกว่าไม่ต้องกลัวมีปัญหา หากมีอะไรเดียว “เสียมิน” จะเข้ามาเคลียร์ให้เองและยังบอกอีกว่าตอนนีวางแผงสลากไว้ทัวจังหวัดอ่างทองแล้ว

สําหรับสลากเรียงเบอร์ดังกล่าวมีการปรับเปลียนจากการให้รางวัลเป็นสุราหรือสิงของต่างๆ มาเป็นเงินสด ซึงเป็นการผิดกฎหมายตาม มาตรา () ผู้ใดจัดให้มีการเล่น หรือทําอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อืนเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึงมิไ ด้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือรับอนุญาตแล้วแต่เล่นพลิกแพลงหรือผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเ ล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี หรือกฎกระทรวง หรือข้อความในใบอนุญาต ผู้นันมีความผิดต่อไปนี() ถ้าเป็นความผิดในการเล่นตามบัญชี ก. หมายเลข ถึงหมายเลข หรือการเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข เฉพาะสลากกินรวบหรือการเล่นซึงมีลักษณะคล้ายกันนี ต้องระวางโทษจําคุกตังแต่ เดือนขึนไปจนถึง ปี และปรับตังแต่ บาท ขึนไปจนถึง , บาท ด้วยอีกโสดหนึงเว้นแต่ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันทีเรียกว่าลูกค้า ให้จําคุกไม่เกิน ปี หรือปรับไม่เกิน , บาท หรือทังจําทังปรับ โดยชาวบ้านอยากให้ตํารวจกวดขันจับกุมไม่ใช่ปล่อยให้มีการเล่นการพนันมอมเมาทังเยาวชนและประชาชนเช่ นนี

 

ทรงวุธ กลินสุคนธ์/ข่าว

 

Related posts