ลำปาง-ผู้ตรวจฯ พช. เขตที่ 15  ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ จ.ลำปางและเยี่ยมกลุ่มทอผ้าฝ้ายพันดาว บ้านนาเดา อ.เสริมงาม.

ลำปาง-ผู้ตรวจฯ พช. เขตที่ 15  ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ จ.ลำปางและเยี่ยมกลุ่มทอผ้าฝ้ายพันดาว บ้านนาเดา อ.เสริมงาม

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง น.ส.เบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 15  ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ จ.ลำปาง โดยมีนายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และพัฒนาการอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน

พร้อมได้ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (รอบ 2) การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ประจำปี 2564 และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรม พช.และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

ต่อมา น.ส.เบญจมาศ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้าฝ้ายพันดาว บ้านนาเดา ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม ภายหลังได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง เมื่อปี 2561 จำนวนเงิน 200,000 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน จนส่งผลให้กลุ่มฯ สามารถผลิตชิ้นงานและมีรายได้เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 18 คน โดยมีการจัดทำระเบียบและการบริหารจัดการกลุ่มไว้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ กลุ่มทอผ้าฝ้ายพันดาว บ้านนาเดา ได้รับโล่รางวัลจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ปี 2563 รางวัลชนะเลิศการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จ.ลำปาง โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ มีชื่อว่า “cotton hemp” ลายพันดาวลายพราง เป็นผ้าทอมือที่มีเส้นใยกัญชงและด้ายพุ่งเป็นผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้มะเกลือในการย้อม

นางสาวเบญจมาศ กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจแก่ประธานและสมาชิกกลุ่มทอผ้าฝ้ายพันดาว ที่ยังรักษาคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น จากบรรพบุรุษ และอยากให้อนุรักษ์ภูมิปัญญา โดยการสืบทอดแก่เยาวชนรุ่นใหม่ ที่จะช่วยออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านผ้าทอให้ยังคงเอกลักษณ์ของการทอผ้าฝ้าย ผสมผสานกับรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกเพศทุกวัย เพื่อสร้างคุณค่าและรายได้แก่คนในชุมชนต่อไป.

วินัย/ลำปาง รายงาน

Related posts