ข่าวแพร่ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชนต้นแบบ บ้านพระหลวง หมู่ที่ 5

ข่าวแพร่
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชนต้นแบบ บ้านพระหลวง หมู่ที่ 5
ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อพัฒนาต่อยอด ชูเด่น เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เมื่อวันที่11กันยายน 2564 เวลา 16.00 นายสมหวัง พ่วงบางโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้เดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวแบบ New Normal ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ณ.บ้านพระหลวง หมู่ที่5 ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีนายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานฯ
ทั้งนี้มีผู้ร่วมงานระดับจังหวัดประกอบด้วย รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดแพร่ ท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และส่วนราชการจังหวัด ผู้ร่วมงานระดับอำเภอ ประกอบด้วย นายศิวัช ฟู
บินทร์ นายอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ และสื่อมวลชน ทุกแขนง
หลังจากการกล่าวรายงานเสร็จ ทางคณะผู้จัดงานได้นำผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เข้าเยี่ยมชมตามฐานการเรียนรู้และประวัติความเป็นมาที่ยาวนานตามฐานเรียนรู้
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ไหว้พระในวัดพระหลวง”ไหว้พระธาตุเนิ้ง”เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในวัดพระหลวง ฐานการเรียนรู้ที่ 2 ฐานยาสมุนไพร”ฐานการเรียนรู้ที่ 3 ฐานข้าวแต๋น”ฐานการเรียนรู้ที่ 4 ฐานการทาสีไม้สัก”ฐานการเรียนรู้ที่ 5 ฐานการทอผ้า
ตามที่จังหวัดแพร่ ได้อนุมัติงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ กิจกรรม : พัฒนาต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านพระหลวง หมู่ที่ 5 ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 32 หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนการท่องเที่ยว สะท้อนวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของชุมชน หรือโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนจนถึงปัจจุบัน และปีนี้ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อต่อยอดในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ อีกด้วย กิจกรรมในหมู่บ้านมีจุดฐานการเรียนรู้อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้ แบบ New Normal ของนักท่องเที่ยวได้อย่างสมบูรณ์
นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ได้ทำการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รวมถึงการสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ มีการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างน้อย 4 ผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น และอบรมให้ทุกชุมชนเป้าหมายได้เรียนรู้ของการสร้างสื่อสร้างสรรค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันนี้ เน้นมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด และดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าว ข่าวเด่นประเด็นดังรายงานจากจังหวัดแพร่

 

Related posts