ลำปาง-สหกรณ์การเกษตรสบปราบ เปิดโครงการจัดงานเปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เป็นจุดจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณภาพ

ลำปาง-สหกรณ์การเกษตรสบปราบ เปิดโครงการจัดงานเปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เป็นจุดจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง นางสุมิตรา  อภิชัย ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15, 16 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดงานเปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ.ลำปาง จุดจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่างๆ  เช่น ข้าวสาร นม ไข่ไก่ ผักผลไม้ อาหารแปรรูป เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าสหกรณ์ได้มากขึ้น ผลักดันให้สหกรณ์เป็นศูนย์รวบรวมและจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ภายใต้แนวคิด สดจากฟาร์ม ถึงมือคุณ Fresh From Farm by Co-op”สด สะอาด ปลอดภัย

นางสุมิตรา กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ซึ่งถือเป็นสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอำเภอสบปราบ จึงได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ส่งเสริมการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน GAP เพื่อให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจสินค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ถือเป็นส่วนหนึ่งในการขยายโอกาสทางการตลาดของสินค้าสหกรณ์ รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดระหว่างขบวนการสหกรณ์และภาคเอกชน นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนผู้บริโภคได้ทราบว่าสินค้าของสหกรณ์ที่ดีมีคุณภาพนั้นมีวางจำหน่ายที่สหกรณ์การเกษตร

ด้าน นายสาธิต  ปานขำ สหกรณ์จังหวัดลำปาง กล่าว กล่าวว่า  สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เป็นสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่โดยเริ่มจากการควบสหกรณ์หาทุนเดิม จำนวน 28 สหกรณ์ มีสมาชิกแรกตั้ง จำนวน 385 คน จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ต.ค.2513 และเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2514 จนถึงปัจจุบัน ณ วันสิ้นปีทางบัญชี 30 มิ.ย. 2563 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัดมีสมาชิก จำนวน 8,890 ราย มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน 1,034,342,278.03 บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ จำนวน 10,708,995.02 บาท

“อาชีพหลักของสมาชิก และชาวสบปราบ คือ อาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตหลักได้แก่ ข้าว นอกจากนั้นยังมีการเพาะปลูกพืช ผัก ผลไม้ และผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ แต่ยังขาดตลาดในการกระจายผลผลิต สหกรณ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของช่องทางการตลาด จึงได้ดำเนินการสร้างอาคารฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตขึ้นมาดังกล่าว เป็นการส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตของสมาชิกเกษตรกร รวมถึงชุมชนและสังคมได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรม.” นายสาธิต กล่าว.

วินัย/ลำปาง รายงาน

Related posts