สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน แก่โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน แก่โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19


วันนี้ (10 ก.ย.64) ที่โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระราชทานให้โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมด้วย นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอำเภอบ้าน โพธิ์ บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ และ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธีรับมอบฯ ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้ป่วยสะสมและระลอกใหม่ 28,635 ราย ณ วันที่ 9 กันยายน 2564 โดยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ของอำเภอบ้านโพธิ์ จำนวน 2,438 ราย สูงเป็นอันดับที่ 3 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ เปิดให้บริการผู้ป่วย Cohort Ward จำนวน 47 เตียง เปิดให้บริการโรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมีจำนวน 200 เตียง เปิดบริการโดยการกักตัวที่บ้าน (home Isolation) จำนวน 17 ตำบลและศูนย์แยกกักกันตัวในชุมชน (community Isolation) จำนวน 5 แห่ง เพื่อรองรับผู้ป่วยในอำเภอบ้านโพธิ์ จากสถานการณ์ดังกล่าว จำนวนผู้ป่วยมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นเร่งด่วน ทางโรงพยาบาลจึงขอความอนุเคราะห์จากมูลนิธิชัยพัฒนา สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขนจำนวน 2 เครื่อง เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts