ศรีสะเกษ!!มอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน

ศรีสะเกษ!!มอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน เฉลิมฉลอง 238 ปี ที่อำเภอไพรบึง

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. ที่อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 32 ให้แก่ราษฎรอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอไพรบึง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอไพรบึง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ผู้บริหารองค์กรเอกชน เข้าร่วมพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านหลังที่ 32 ไห้แก่นางนี ชินทอง อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 1 บ้านกันตรวจ ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง ไม่ได้ประกอบอาชีพเนื่องจากอายุมากลักษณะที่อยู่อาศัย เป็นบ้านชั้นเดียว หลังคามุงด้วยสังกะสี ฝาบ้านเป็นไม้อัดเริ่มผุพังเนื่องจากบ้านชำรุด ผุพังแล้วบางส่วน หลังคารั่ว ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดศรีสะเกษ (คบจ.ศรีสะเกษ) จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีจิตศรัทธา ภาคเอกชน จำนวน 10,000 บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน จำนวน 28,900 บาทรวมทั้งสิ้น จำนวน 88,900 บาท พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม โดยได้ร่วมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ สมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอไพรบึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป

หลังจากนั้น นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและคณะ ก็ได้เดินทางไปมอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ครอบครัวคนพิการ จากสภาสังคมสงเคราะห์ โดย ศูนย์คนพิการทางสติปัญญาจังหวัดศรีสะเกษ สาขาอำเภอไพรบึง จำนวน 3 ราย ดังนี้ ได้แก่นางติน วงษ์พิทักษ์ ราษฎรบ้านโป้ง หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ทุนประกอบอาชีพเย็บเสื้อผ้า จำนวน 23,500 บาท นางบังอร มากมาย ราษฎรบ้านหนองปีงปอง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ทุนประกอบอาชีพเลี้ยวัว จำนวน 34,000 บาท นายท่อน เฉลิม ราษฎรบ้านกันตรวจ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ทุนประกอบอาชีพ เลี้ยงปลา จำนวน 38,100 บาท ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

*************

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

 

Related posts