อยุธยา – ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นำหัวหน้าส่วนราชการร่วม “งานสืบสานคุณค่า วิถีชาวนาไทย” ลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์ (ทุ่งมะขามหย่อง) เป็นปฐมฤกษ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชาวนาไทย

อยุธยา – ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นำหัวหน้าส่วนราชการร่วม “งานสืบสานคุณค่า วิถีชาวนาไทย” ลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์ (ทุ่งมะขามหย่อง) เป็นปฐมฤกษ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชาวนาไทย

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 10:00 น. ที่แปลงนาส่วนพระองค์ (ทุ่งมะขามหย่อง) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการเก็บเกี่ยวข้าวแปลงนาส่วนพระองค์ (ทุ่งมะขามหย่อง) “งานสืบสานคุณค่า วิถีชาวนาไทย” จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดฯ นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พันเอก(พิเศษ)เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.พระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ จากนั้น ประธาน ได้นำแขกผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาทุ่งมะขามหย่อง และเยี่ยมชมนิทรรศการเทคโนโลยีทางการเกษตรที่จัดขึ้นด้วย
นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า สำหรับแปลงนาส่วนพระองค์แห่งนี้ มีผู้นำมาทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ทรงพระราชทานให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำมาเป็นแปลงนาสาธิตการเพาะปลูกข้าวพันธุ์ดี ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเป็นองค์ความรู้ต้นแบบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ และได้เก็บพันธุ์มอบให้ทางราชการนำไปขยายพันธุ์ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งนำองค์ความรู้เหล่านี้ให้เกษตรกรนำไปใช้ในการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง ทำให้เกิดรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป นับเป็นความน่าภาคภูมิใจของชาวพระนครศรีอยุธยา ที่ได้สืบสานพระราชปณิธานโครงการพระราชดำริและน้อมนำปฏิบัติบูชาของพระองค์ ด้วยการนำแนวทางที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรไปใช้ สำหรับการจัดงานในปีนี้ ได้รับความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตร นายกองค์การส่วนบริหารจังหวัด นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา มาร่วมกันเกี่ยวข้าวเป็นปฐมฤกษ์ โดยผลผลิตข้าวในปีนี้มีคุณภาพดี แต่มีฝนทำให้ไม่เหมาะที่นำไปปรับปรุงเป็นพันธุ์ข้าว จึงจะนำข้าวที่เก็บเกี่ยวในครั้งนี้ไปขายและนำรายได้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป
ด้าน นายไพฑูรย์ รื่นสุข กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อพัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แปลงนาทุ่งมะขามหย่อง ได้ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข43 โดยเริ่มปลูกข้าวเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และได้นำเทคโนโลยีมาใช้ควบคู่กับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานตลอดฤดูกาลผลิต ขณะนี้ข้าวในแปลงนา มีอายุครบ 97 วัน ซึ่งเป็นระยะที่เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวข้าว จึงได้ดำเนินการจัดงาน “สืบสานคุณค่า วิถีชาวนาไทย” ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2564 โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการจำลองประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวมาให้ผู้มีเกียรติทุกท่านได้มีส่วนร่วม เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชาวนาไทย โดยผลผลิตที่ได้จากการเก็บเกี่ยวส่วนหนึ่งจะนำมาใช้ในกิจกรรมวันที่ 9 กันยายน 2564 ในพิธีรับขวัญพระแม่โพสพ ต่อไป

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts