สุรินทร์/เปิดชุดจิตอาสาภัยพิบัติ904เตรียมรับมือสาธารณภัยประจําตําบล

สุรินทร์/เปิดชุดจิตอาสาภัยพิบัติ904เตรียมรับมือสาธารณภัยประจําตําบล

นายอำเภอรัตนบุรี จิตอาสา 904 กำกับ สนับสนุน การจัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำท้องถิ่น ให้เตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยทุกรูปแบบ

เมื่อวันที่ 8 ก.ย.64 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอรัตนบุรี / จิตอาสา 904 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ที่ดำเนินการจัดฝึกอบรม ภายใต้การประสานการปฏิบัติของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอรัตนบุรี ได้แจ้งแนวทางดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรมให้ชัดเจน และ ประสานการปฏิบัติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าซึ่งกำหนดไว้ในแผนที่ได้รายงานให้อำเภอรัตนบุรีทราบ โดยมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ และ ปลัด อบต.ไผ่ เข้าร่วมเปิดกิจกรรม

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ มีกำหนดดำเนินโครงการอบรมในระหว่างวันที่ 8 – 10 ก.ย.64 โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมการอบรมจำนวน 50 คน เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่อำเภอรัตนบุรี มีความเข้มแข็ง และ มีทักษะความรู้ในการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้

ทั้งนี้ ภายใต้การอำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ และ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอรัตนบุรี ได้ประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ พิจารณาดำเนินการจัดการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และ เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ จิตอาสา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ พัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบรวดเร็ว และ ทันต่อเหตุการณ์ สนับสนุนให้จิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยที่จะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ ให้มีความพร้อมเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ พร้อมทั้ง มีจิตสำนึกความรักความผูกพันธ์ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
/บุญเรือง เกษรจันทร์/สุรินทร์/รายงาน/

Related posts