ลำปาง-สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกินในพื้นที่ จ.ลำปาง แนวโน้มของสัตว์หายป่วยสะสมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ลำปาง-สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกินในพื้นที่ จ.ลำปาง แนวโน้มของสัตว์หายป่วยสะสมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกินในพื้นที่ จ.ลำปาง ในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่ 30 ส.ค.– 5 ก.ย.64 พบว่าจำนวนสัตว์ป่วยเพิ่มเป็นโคเนื้อรวม 11 ตัว ตายเพิ่มรวม 6 ตัว หายป่วยเพิ่มเป็นโคเนื้อรวม 365 ตัว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดจนถึงปัจจุบันรวมป่วยสะสม 3,176 ตัว แยกเป็นโคเนื้อ 3,084 ตัว โคนม 92 ตัว หายป่วยสะสมรวม 2,057 ตัว แยกเป็นโคเนื้อ 2,048 ตัวโคนม 9 ตัว ตายสะสมรวม 200 ตัว แยกเป็นโคเนื้อ 192 ตัว โคนม 8 ตัว ซึ่งจำนวนของสัตว์หายป่วยสะสมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงแนวโน้มที่ดีในการรักษาและควบคุมโรค

โดยพบการระบาดในพื้นที่มากที่สุด ได้แก่ อ.ห้างฉัตร เถิน เสริมงาม เมืองลำปาง และ อ.แม่ทะ รองลงมาได้แก่ อ.เกาะคา เมืองปาน แจ้ห่ม แม่พริก แม่เมาะ งาว และ อ.วังเหนือและพื้นที่สัตว์หายป่วยมากที่สุดคือ อ.ห้างฉัตร เถิน เสริมงาม เมืองลำปาง แจ้ห่ม และ อ.เมืองปาน ตามลำดับ

ในการป้องกันโรคทำได้โดยการกำจัดแมลงพาหะนำโรค ด้วยการใช้สารเคมีกำจัดแมลง ปรับภูมิทัศน์โดยรอบฟาร์มให้โปร่งโล่ง ไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงพาหะ รวมถึงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง กำจัดมูลสัตว์ออกจากฟาร์มเป็นประจำเพื่อป้องกันแมลงมาวางไข่ ตลอดจนกางมุ้งให้แก่สัตว์เพื่อป้องกันแมลงดูดเลือด หากเกษตรกรพบโค-กระบือ ป่วยและแสดงอาการผิดปกติ หรือสงสัยว่าเป็นโรคลัมปี สกิน ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่หรือผู้นำชุมชนเพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคเร็วที่สุด

ทั้งนี้  โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Lumpy skin disease virus เป็นโรคที่เกิดเฉพาะในโค-กระบือ และไม่ติดต่อจากสัตว์สู่คน อัตราการป่วยมากกว่า 5% โดยเชื้อไวรัสชนิดนี้ก่อโรคตามอวัยวะที่มีเซลล์เยื่อบุ พบตุ่มเนื้อบนผิวหนังและเยื่อเมือกทั่วร่างกาย ซึ่งต่อมาจะตกสะเก็ดและเป็นแผลหลุม สัตว์อาจมีไข้และหายใจลำบากร่วมด้วย โดยในโคนมอาจพบน้ำนมลดลง 25-65 %โรคนี้มีแมลงดูดเลือดเป็นพาหะแพร่กระจายเชื้อ เช่น เห็บ แมลงวันดูดเลือด นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัสสัตว์ป่วยโดยตรง ผ่านทางน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์ที่เป็นโรค หรือผ่านทางรกได้.

วินัย/ลำปาง รายงาน

 

Related posts