ศรีสะเกษ!!สปสช. เขต 10 อุบลอบลราชธานีร่วมกับอำเภอกันทรลักษ์ ช่วย“คนไทยไร้สถานะ”ให้เข้าถึงบริการสุขภาพ ยืนยันหลักการ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 

ศรีสะเกษ!!สปสช. เขต 10 อุบลอบลราชธานีร่วมกับอำเภอกันทรลักษ์ ช่วย“คนไทยไร้สถานะ”ให้เข้าถึงบริการสุขภาพ ยืนยันหลักการ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.ที่หน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานการเปิดโครงการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการปกครองด้านสัญชาติและสถานะบุคคลอำเภอดำรงธรรม เพื่อดำเนินงานการพัฒนาการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน โดยการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมบุคคล ประกอบการพิจารณาเพิ่มชื่อในทะเบียน ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดขึ้น โดยมีความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ องค์การแพลนอินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย และมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และมีนางมลุลี แสนใจ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี นายธนเดช พระอารักษ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตรประชาชน นายศิราวุธ ศิลาจันทร์ ปละอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎร์ และเจ้าหน้าที่ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับ มีประชาชนเข้ารับการตรวจสารพันธุกรรมจากอำเภอกันทรลักษ์, เบญจลักษ์, ภูสิงห์, วังหิน และอำเภอเมืองศรีสะเกษ และอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 69 คน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนคนไทยที่ยังขาดสิทธิ์ด้านสัญชาติได้เข้ามาเป็นคนสัญชาติไทย เข้าสู่สถานะทางทะเบียนเพื่อได้รับสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญไทย เพื่อเข้าถึงสวัสดิการของรัฐต่อไป

นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ ได้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการปกครองด้านสัญชาติและสถานะบุคคลอำเภอดำรงธรรม วันนี้มีผู้เข้ามาสู้กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยและจะได้มีสถานะมีสิทธิตามระเบียบขอขอบคุณทางสปสช.และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และภาคีเครือข่ายที่ช่วยกันในการที่จะนำผู้ที่ขาดโอกาสให้ได้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติเข้าสถานทางทะเบียน ซึ่งเป็นนโยบายของกรมการปกครองที่ได้ให้ความสำคัญ ให้อำเภอดำรงธรรม เพื่อให้ประชาชนคนไทยที่ยังขาดสิทธิ์ด้านสัญชาติได้เข้ามาเป็นคนสัญชาติไทย เข้าสู่สถานะทางทะเบียนเพื่อได้รับสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญไทย เพื่อเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ.

นางมลุลี แสนใจ กล่าวว่า สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี โดยทางเขต 10 ได้สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่น ที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รับรู้ และเข้าถึงสิทธิหน้าที่ในการเข้ารับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ผลงานจากหน่วย 50 (5) ศรีสะเกษ ที่ให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้สถานะกับคนที่อยู่ในประเทศไทยแต่ต้องพิสูจน์ยืนยันสถานะ ได้ผ่านการประสานงานร่วมกันจากหลายหน่วยงานในการพิสูจน์สถานะ ใช้วิธียื่นแสดงหลักฐานว่ามีพ่อที่มีบัตรประชาชนคนไทย แต่ด้วยความที่เป็นคนทำงานแบบไร้บ้าน ย้ายที่อยู่ไปทำงานก่อสร้างหลายจังหวัด และไม่มีหลักฐานการเกิดให้กับลูก ต้องยืนยันความเป็นพ่อลูกกันจริงด้วยการตรวจ DNA ซึ่งปกติมีค่าใช้จ่าย 8,000 บาท แต่ได้รับการยกเว้นจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตามที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงไว้ และได้นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ และทางหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา 50 (5) ทางศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมประสานงานและดำเนินการโครงการนี้จนประสบความสำเร็จ

*************

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

 

Related posts