ชาวบ้านพัทยาใต้ยื่นหนังสือร้อง สส.กวินนาถ ตาคีย์ เรื่องคัดค้านโครงการสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ชาวบ้านพัทยาใต้ยื่นหนังสือร้อง สส.กวินนาถ ตาคีย์ เรื่องคัดค้านโครงการสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564
เรื่อง คัดค้านโครงการสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาใต้ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
เรียน ท่านกวินนาถ ตาคีย์ กรรมาธิการการปกครอง
เนื่องด้วยเมืองพัทยา ได้ดำเนินโครงการสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาใต้ โดยได้มีการประชุมประชาสัมพันธ์ และรับฟังความเห็นครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
โดยโครงการดังกล่าวหวั่นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลในช่วงฤดูฝนจะมีปัญหาน้ำท่วม และไม่เห็นด้วย
กับการกำหนดรูปแบบการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดโดยการใช้สะพานต่างระดับหรือรูปแบบอุโมงค์ทางลอด และ
รูปแบบอื่นๆทั้งสิ้น ซึ่งล้วนแล้วไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตการทำมาหากิน และจะทำลายฐานเศรษฐกิจของประชาชน

ในพื้นที่ระยะยาว ซึ่งมีประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างดังกล่าวนั้น มีจำนวนทั้งสิ้นกว่า 100 คนประชาชนดังกล่าวมีความประสงค์ร่วมกันที่จะขอให้เมืองพัทยาระงับโครงการดังกล่าว เพื่อประโยชน์กับ
ประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ ประชาชนได้แสดงเจตจำนงคันค้านต่อเมืองพัทยาแล้ว แต่ทางเมืองพัทยากลับไม่ยอมรับฟังความ
ประสงค์ของประชาชนและจะดำเนินโครงการดังกล่าวอันเป็นการส่งผลกระทบต่อประชาชนต่อไป

ด้วยเหตุและผลตามที่ได้กราบเรียนมาแล้วข้างต้น ประชาชนบริเวณถนนสุขุมวิทปากทางพัทยาใต้ขอได้
โปรดให้ท่านดำเนินการตรวจสอบ เพื่อระงับการดำเนินโครงการดังกล่าว หรือดำเนินการใดๆเพื่อหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขไม่ให้มีผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุด ประชาชนจึงมอบหนังสือให้แก่ สส.กวินนาถ ตาคีย์ เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

Related posts