ประชุมสภาอบจ.ฉะเชิงเทรา สมัยที่ 2 ร่างแผนงบประ มาณรายจ่ายปี2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประชุมสภาอบจ.ฉะเชิงเทรา สมัยที่ 2 ร่างแผนงบประมาณรายจ่ายปี2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


วันที่ 6 กันยายน 2564 นายธรรมชาติ พรมพิทักษ์ ประธานสภาอบจ. จ.ฉะเชิงเทรา ดำเนินการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยก่อนการประชุมทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขจังหวัดอย่างเคร่งครัด พร้อมนั่งเว้นระยะห่างในระหว่างการประชุม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบผ่านร่างข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อบจ.ฉะเชิงเทรา ในวาระที่สอง และเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติในวาระที่สามรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ อบจ.ฉะเชิงเทรา เรื่อง งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และ มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน จำนวน 6 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 30,278,000 บาท และอนุมัติให้โอนเพิ่มเงินงบประมาณฯ งบลงทุน จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 630,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยในที่ประชุมมีมติเห็นชอบและประธานกล่าวปิดประชุม

ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

Related posts