เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพ ฯ มอบหมายให้พระเดชพระคุณพระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 3 เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพ ฯ นำเครื่องอุปโภคบริโภค ถวายวัดและพระภิกษุสามเณร 3 วัด ในจังหวัดสิงห์บุรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVKD 19)

วันที่ 5 กันยายน 2564 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพ ฯ มอบหมายให้พระเดชพระคุณพระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 3 เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพ ฯ นำเครื่องอุปโภคบริโภค ถวายวัดและพระภิกษุสามเณร 3 วัด ในจังหวัดสิงห์บุรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVKD 19)


โดยพระมหาเนตร ปญญาวุโธ เลขานุการรองเจ้าคณะภาค 3 วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง จ.สิงห์บุรี เป็นผู้แทนนำเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้กับทางวัดโพธิ์แก้วนพคุณ โดยมีตัวแทนพระครูสุนทรพัฒนาลังการ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แก้วนพคุณ เป็นผู้รับมอบ คือ พระครูสมุห์อาชวี ชาคโร เลขานุการเจ้าคณะตำบลจักรสีห์เขต 2 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แก้วนพคุณ เป็นตัวแทนรับมอบ โดยจะนำเข้าโรงครัวของทางโรงพยาบาลสนามวัดโพธิ์แก้วนพคุณ เพื่อจะได้ประกอบอาหารนำไปเลี้ยงผู้ที่ติดเชื้อโควิด19 พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เข้ามาอำนวยความสะดวกภายในโรงพยาบาลสนามวัดโพธิ์แก้วนพคุณ วัดโบสถ์ อำเภอท่าช้าง โดยมี พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์ เจ้าคณะอําเภอท่าช้าง เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ท่าช้าง รับมอบ และ วัดสิงห์สุทธาวาส โดยมี พระครูวิสุทธาภิรักษ์ เจ้าคณะตำบลโพสังโฆ เจ้าอาวาสวัดสิงห์สุทธาวาส รับมอบ

Related posts