สระแก้ว-ทหารถอนมัน ช่วยเหลือผู้พิการในสถานการณ์โควิด-19 “

สระแก้ว-ทหารถอนมัน ช่วยเหลือผู้พิการในสถานการณ์โควิด-19 ”

*****ของวันนี้โดย พ.อ.รณรงค์ เส็งมี ผบ.ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 13 ฉก.คลองหาด โดย ชค.ทพ.13 จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือ นายทรัพย์ ใยสำลี ผู้พิการขาขาดจากทุ่นระเบิด ในการถอนมันสำปะหลัง เนื่องจากปัจจุบันขาดแคลนแรงงาน และไม่มีค่าจ้างแรงงาน ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19 ) ณ ไร่มันสำปะหลังของลุงทรัพย์ บ.คลองยางนอก ม.8 ต.ไทรทอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

*****พ.อ.รณรงค์ เส็งมี ผบ.ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 13 กล่าวว่า เพื่อช่วยเหลือให้กำลังใจเกษตรกรผู้มันสำปะหลัง ผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้จัดพลไปช่วยเหลือการถอนมันให้เกษตรกรผู้พิการและไม่ค่าจ้างแรงงานในการนำผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด บรรเทาผลกระทบจากผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งได้รับผลกระทบจากการขาดแคนแรงงาน มีความยากลำบาก โดยให้หน่วยในพื้นที่รับผิดชอบให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้พิการประสานงานระหว่างการซื้อขายได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้นำไปขายยังลานมันเป็นที่เรียบร้อย สำหรับโครงการช่วยเหลือการเกษตรกรเป็นหน้าที่ของหน่วยในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ขาดแคนแรงงานในช่วงการระบาดของโควิด 19 อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว

***ภาพ/กรมทหารพรานที่ 13/ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

Related posts