ข่าวเด่นประเด็นดัง-ข่าวดี มอ. ลดค่าบริการราคาพิเศษในการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมัน เกษตรกรร่วมโครงการแปลงใหญ่มีเฮ !!

ข่าวดี มอ. ลดค่าบริการราคาพิเศษในการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมัน เกษตรกรร่วมโครงการแปลงใหญ่มีเฮ !!

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา

ให้ข้อมูลว่า 14 จังหวัดภาคใต้ มีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว จำนวน 319,870 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก 4,515,116 ไร่ จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกและมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีพื้นที่ปลูก 1,156,013 ไร่ รองลงมาคือจังหวัดชุมพร 861,239 ไร่ และจังหวัดกระบี่ 797,233 ไร่ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2559 ปัจจุบันภาคใต้มีแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน จำนวน 206 แปลง พื้นที่รวม 224,203 ไร่ เกษตรกร จำนวน 13,034 ราย โดยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีเป้าหมายในการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 1) ลดต้นทุนการผลิต 2) เพิ่มผลผลิต 3) พัฒนาคุณภาพผลผลิต 4) บริหารจัดการ และ 5) จัดการด้านการตลาด ซึ่งในการจัดการสวน เกษตรกรส่วนใหญ่จะใส่ปุ๋ยตามความเคยชิน ทำให้มีต้นทุน การผลิตสูง หากเกษตรกรมีการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมัน และใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ จะทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้มาก โดยเฉพาะค่าปุ๋ยเคมี ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตหลักประมาณ 60 % ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงสนับสนุนให้เกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยเคมี โดยหันมาใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมัน และรวมกลุ่มกันซื้อปุ๋ยเคมีในปริมาณมากทำให้สามารถซื้อปุ๋ยเคมีได้ถูกลง

นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) เพื่อเป็นหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงงานวิจัยด้านการเกษตร และนำผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่ประสบผลสำเร็จและพร้อมใช้มาแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการในพืชเศรฐกิจของภาคใต้ คือ ปาล์มน้ำมัน ซึ่งคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง สำหรับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดินและตัวอย่างพืช เพื่อประเมินความต้องการธาตุอาหารของพืช พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงบำรุงดิน และการใช้ปุ๋ยตามผลการตรวจวิเคราะห์ โดยจะลดค่าบริการพิเศษ ให้แก่ เกษตรกรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ในส่วนของค่าบริการของศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คิดอัตราค่าบริการดังนี้

1. การวิเคราะห์พืช (ใบปาล์มน้ำมัน) และคำแนะนำ ปกติราคา 1,500 บาท เหลือเพียง 1,020 บาท

2. การวิเคราะห์ดิน (ความอุดมสมบูรณ์พื้นฐาน) และคำแนะนำ ปกติราคา 1,500 บาท เหลือเพียง 1,070 บาท

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน 14 จังหวัดภาคใต้ ทราบถึงข้อตกลงดังกล่าว และขอเชิญส่งตัวอย่างดิน และใบปาล์มน้ำมัน ตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหาร เพื่อลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย และเป็นข้อมูลในการจัดการสวนปาล์มน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิตเพิ่มขี้น หากเกษตรกรมีความสนใจวิธีการเก็บตัวอย่างดินและการเก็บตัวอย่างใบ หรือมีปัญหาข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่าน

Related posts