ประกันสังคมจังหวัดสระแก้วมอบโล่สถานประกอบการดีเด่นในโอกาสครบรอบการสถาปนาสำนักงานประกันสังคม

ประกันสังคมจังหวัดสระแก้วมอบโล่สถานประกอบการดีเด่นในโอกาสครบรอบการสถาปนาสำนักงานประกันสังคม


*****วันนี้ (2 ก.ย.) ที่ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีมอบโล่สถานประกอบการดีเด่นในพื้นที่จังหวัดสระแก้วได้แก่ บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก สาขาสระแก้วและโรงเรียนพวงคราม ซึ่งทั้ง 2 สถานประกอบการยังเป็นสถานประกอบการที่ยังดำเนินการ และมีพนักงานไม่น้อยกว่า 50 คน มีการนำส่งเงินสมทบถูกต้องและไม่มีหนี้ค้างชำระย้อนหลังและมีการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้วจึงได้ดำเนินการมอบโล่สถานประกอบการดีเด่นในโอกาสครบรอบการสถาปนาสำนักงานประกันสังคมนี้
*****โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ขอชื่นชมถึงพัฒนาการของสำนักงานประกันสังคมที่พัฒนางานประกันสังคมให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นที่พึ่งและสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตแก่แรงงานมาตลอด แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิรูประบบประกันสังคมของประเทศไปสู่ยุคใหม่ เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน เพื่อให้ผู้ประกันตน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสอดรับกับนโยบายกระทรวงแรงงานที่ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะผลักดันนโยบายด้านแรงงานต่าง ๆ ทั้งการให้แรงงานอิสระเข้าถึงระบบหลักประกันทางสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมแก่แรงงานทุกภาคส่วน การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการที่ดีมีมาตรฐาน และเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีต่าง ๆ เพื่อให้แรงงานได้มีหลักประกันที่ดี เหมาะสมในการดำรงชีวิต รวมถึงยกระดับการให้บริการ โดยส่งเสริมการให้บริการภาครัฐไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างเครือข่ายตัวแทนการให้บริการกับนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานทุกคน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญที่ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
***ภาพ/ข่าว ประจัก สารการ /สุชีวิน ปิยะมิตรบัณฑิต /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts