ลำปาง- ส.ป.ก.ลำปาง จัดกิจกรรม “Kick off ฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” ในพื้นที่ อ.ห้างฉัตร

ลำปาง- ส.ป.ก.ลำปาง จัดกิจกรรม “Kick off ฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” ในพื้นที่ อ.ห้างฉัตร

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร จ.ลำปาง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม “Kick off ฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ต้านภัยโควิด-19 ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมีตัวแทนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ อ.ห้างฉัตรเข้าร่วมกิจกรรม

โดยบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ ในการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูก สนับสนุนความรู้ด้านวิชาการ การตลาด รวมทั้งปัจจัยการผลิต โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ และสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตรวจสอบคุณภาพและรับรองมาตรฐานสมุนไพรสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค

นอกจากการมอบต้นฟ้าทะลายโจรแล้ว ยังมีการแสดงนิทรรศการปลูกสมุนไพรและฟ้าทะลายโจรในเขตปฏิรูปที่ดิน, การบรรยายให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และสมุนไพรพื้นบ้าน เช่น ขิง ขมิ้นชัน กระชาย, การขยายพันธุ์และการอนุรักษ์สมุนไพรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และการสาธิตระบบน้ำหยดแรงดันต่ำ เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีนโยบายในการปลูกพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร และสมุนไพรสร้างภูมิคุ้มกันอื่น ๆ เช่น ขิง ข่า กระชายขาว ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อใช้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้โควิด-19 โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สนับสนุนกล้าฟ้าทะลายโจรแก่ ส.ป.ก.จังหวัด 72 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 820,000 ต้น ต่อ 82,000 ครัวเรือน และสำหรับศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 200,000 ต้น ต่อ 20,000 ครัวเรือน และในส่วนของ จ.ลำปางมีพื้นที่เป้าหมาย 13 อำเภอ จำนวน 1,300 ราย ฟ้าทะลายโจร 13,000 ต้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนพันธุ์ และองค์ความรู้ในการปลูกและใช้ประโยชน์สมุนพรฟ้าทะลายโจรให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน.
วินัย/ลำปาง รายงาน

Related posts