เกษตรกรนราธิวาสคว้ารางวัลที่ 1 ต้นแบบเกษตรผสมผสาน ปี 2564

เกษตรกรนราธิวาสคว้ารางวัลที่ 1 ต้นแบบเกษตรผสมผสาน ปี 2564

นายอาเรส หะมะ เกษตรกรบ้านกูแบบาเดาะ ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เดิมเปิดร้านขายของชำในที่ดินของคนอื่น มีรายได้พออยู่พอกิน แต่รู้สึกถึงความไม่มั่นคงและไม่ยั่งยืน จึงพยายามอดออมเก็บรวบรวมเงินซื้อที่ดินได้ ๓ ไร่ ๒ งาน เริ่มต้นประกอบอาชีพเกษตรด้วยการทำนา เมื่อปี 2558 ต่อมาในปี 2560 ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่มาทำการเกษตรผสมผสาน เพราะเล็งเห็นว่าการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวมีความเสี่ยง แต่การทำเกษตรผสมผสาน จะช่วยให้มีอาหารไว้บริโภคได้ตลอดปี สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องทั้งรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี จึงได้ดำเนินการอย่างจริงจัง โดยเข้าไปปรึกษากับสำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ ขอคำแนะนำในการจัดการพื้นที่ การวางผังแปลง การวางแผนการผลิตและการตลาดอย่างเป็นระบบ ต่อมาปี 2562 ได้รับคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรต้นแบบเกษตรผสมผสานของอำเภอยี่งอ เพราะเป็นผู้ที่มีความมานะ มุ่งมั่น ตั้งใจ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค พยายามลองผิด ลองถูก จนประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักและยอมรับของเกษตรกรทั่วไป พร้อมที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้อยู่เสมอ และแบ่งปันความรู้ที่มีให้กับเพื่อนบ้าน ตลอดจนเกษตรกรทั้งใกล้และไกลที่สนใจ และเป็นแบบอย่างที่ดี มีองค์ความรู้เด่นในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” สามารถถ่ายทอดความรู้ทุกองค์ความรู้ ที่ทำออกมาได้อย่างสอดคล้องและเกื้อกูลกันทุกๆ กิจกรรมอย่างเข้าใจง่าย และเป็นผู้มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อชุมชน อีกทั้งยังให้ความร่วมมือกับทุกๆ หน่วยงานมาโดยตลอด กิจกรรมหลากหลายทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ เช่น การทำนา การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก การเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ แพะ โค ทำปุ๋ยหมักใช้เอง ปลูกหญ้าแฝกปรับปรุงบำรุงดิน เน้นทำการเกษตรแบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ได้นำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต เช่น การติดตั้งระบบน้ำในแปลง เพื่อประหยัดน้ำและแรงงาน พืชเจริญเติบโตดีได้รับน้ำในปริมาณที่เหมาะสม มีการจัดการศัตรูพืชโดยใช้ภูมิปัญญา การใช้สมุนไพรหมักเพื่อดักจับแมลงวันทอง และผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช และเพิ่มการเจริญเติบโตของพืช ตลอดจนการนำแหนแดง มาผลิตเป็นปุ๋ย และผสมเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีน ไขมัน เซลลูโลส และแร่ธาตุต่างๆ สำหรับเลี้ยงสัตว์ได้เป็นอย่างดี
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีการดำเนินโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อความมั่นคงทางอาหาร มาตั้งแต่ปี 2560 โดยมีเป้าหมายเกษตรกรต้นแบบเกษตรผสมผสาน ในพื้นที่ 4 จังหวัด จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) โดยได้คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบเข้าร่วมโครงการตามตำบลเป้าหมายที่ ศอบต. กำหนด คือ 37 อำเภอ ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ตำบลละ 1 คน รวมขณะนี้ถึงปี 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 185 ราย เพื่อเป็นเกษตรกรต้นแบบในการขับเคลื่อนเกษตรผสมผสานในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาบนฐานความต้องการของประชาชนและศักยภาพของพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกรมส่งเสริมการเกษตรได้แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการงานส่งเสริมอาชีพการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนงานในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งในที่ประชุมคณะทำงาน ได้กำหนดให้มีการประกวดเกษตรกรต้นแบบเกษตรผสมผสานดีเด่น โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพรเกียรติคุณ ให้ปรากฏแก่สาธารณชน และเปนตัวอยาง ในการขยายผลการสงเสริมการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป ซึ่งปีนี้เป็นการประกวดปีแรก เกษตรกรที่ชนะเลิศการประกวด รองชนะเลิศ อันดับ 1 อันดับ 2 และรางวัลชมเชย จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท 5,000 บาท 3,000 บาท และ 2,000 บาท ตามลำดับ

Related posts