มทบ.37 จัดประชุมการเตรียมการฝึกการจำลองศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในสถานการณ์วิกฤต

มทบ.37 จัดประชุมการเตรียมการฝึกการจำลองศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในสถานการณ์วิกฤต


************************
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 64, 1400 พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผอ.ศบภ.มทบ.37 มอบหมายให้ พ.อ. บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รอง ผอ.ศบภ.มทบ.37 (2) เป็นประธานการประชุมการเตรียมการฝึกการจำลองศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในสถานการณ์วิกฤต ตามโครงการเสริมสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยนำแนวทางและวิธีคิดทางทหาร มาปรับใช้กระบวนการ ระบบความคิดและขั้นตอนการปฏิบัติในสถานการณ์วิกฤต มีหน่วยงานเข้าร่วมจำนวน 16 หน่วยงาน ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และมีความเห็นชอบที่หน่วยดำเนินการจัดในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งโดย การจัดประชุมดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Related posts