สุรินทร์/นอภ.รัตนบุรี มอบธงฟ้า”หมู่บ้านนี้ ไม่มีโควิด-19ตําบลเบิด

สุรินทร์/นอภ.รัตนบุรี มอบธงฟ้า”หมู่บ้านนี้ ไม่มีโควิด-19ตําบลเบิด

 

นายอำเภอรัตนบุรี มอบธงฟ้า ประกาศปฏิบัติการ “หมู่บ้านนี้ ไม่มีโควิด 19 ” ตำบลเบิด สร้างความตระหนักมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เฝ้าระวัง และ ป้องกันการระบาดของโควิด–19 ในพื้นที่

 

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.64 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเบิด นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ และ ส่งมอบธงสีฟ้าสื่อสัญลักษณ์ “หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19” มอบให้แก่ กำนัน และ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านของตำบลเบิด ซึ่งได้รับการตรวจสอบความพร้อมของชุมชน ตามมาตรการที่จังหวัดสุรินทร์กำหนดไว้ได้ครบถ้วน โดยมี นายดุษฎี ดวงใจ ปลัดอำเภออาวุโส หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และ ภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยหลังจากประกอบพิธีมอบธงฟ้าแล้ว หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เดินทางมาร่วมปลูกพืชสมุนไพร ร่วมกับประชาชน ภายในพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเบิด

 

จังหวัดสุรินทร์ โดยอำเภอรัตนบุรี ร่วมกับทุกภาคส่วน ดำเนินโครงการหมู่บ้านนี้ ไม่มีโควิด-19 ด้วยการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจ ความสมัครสมานสามัคคีในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนอำเภอรัตนบุรี ที่พร้อมจะดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน โรคติดเชื้อโควิด-19 ที่จังหวัดสุรินทร์กำหนด

 

สำหรับกิจกรรมมอบธงฟ้า เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยการขับเคลื่อนของรองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ความสำคัญเดินทางมาร่วมกิจกรรมกับผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และ ประชาชน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งร่วมใจกันดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุมปกป้องพื้นที่จากโควิด-19 จนสามารถเป็นแบบอย่างชุมชนเข้มแข็ง พื้นที่ปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคน โดยพร้อมร่วมกันดูแลต้านโควิด-19 อย่างยั่งยืน

/บุญเรือง เกษรจันทร์/สุรินทร์/รายงาน/

Related posts