สสก. 5 สงขลา ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สสก. 5 สงขลา ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขับเคลื่อนดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนมาตั้งแต่ ปี 2556 ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต สร้างความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ในระดับครอบครัว และชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมการเป็นกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนต้นแบบ สร้างเครือข่ายในชุมชน และขยายผลระหว่างชุมชนต่อไป โดยการดำเนินงานโครงการฯ แบ่งเป็น 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ปี 2556 เริ่มต้นโครงการ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด จำนวน 22 กลุ่ม สมาชิก 660 คน ระยะที่ 2 ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2557 โดยขยายจำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียงพื้นที่ 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มเป็น 42 กลุ่ม สมาชิก 1,260 คน ต่อมาในระยะที่ 3 ปี 2558 ขยายสู่พื้นที่ภาคใต้ และขยายจำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียงเดิม รวม 24 จังหวัด จำนวน 66 กลุ่ม สมาชิก 1,980 คน ระยะที่ 4 ปี 2559 ขยายจำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียง ใน 24 จังหวัด รวม 90 กลุ่ม สมาชิก 2,700 คน และระยะที่ 5
ปี 2560 ขยายจำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียง ใน 24 จังหวัด รวม 114 กลุ่ม สมาชิก 3,420 คน ซึ่ง ปัจจุบันไม่มีการขยายจำนวนกลุ่มเพิ่มเติมแล้ว แต่จะมุ่งเน้นให้ดูแลสมาชิกให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และขยายเครือข่ายสู่ภายในและภายนอกชุมชน
นายสุพิท จิตรภักดี กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ที่ดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้มี 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต และจังหวัดระนอง รวมจำนวน 12 กลุ่ม โดยดำเนินการในระยะต่างๆ ดังนี้
ระยะที่ 3 ปี 2558 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคอกวัว ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางไทร ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัด ระนอง
ระยะที่ 4 ปี 2559 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านเกาะไทร ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากลาง ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าคลอก ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุรีรัมย์ ตำบลในวงใต้ อำเภอ ละอุ่น จังหวัด ระนอง
ระยะที่ 5 ปี 2560 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงต้นทังพัฒนา ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกะปง ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งทอง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางปรุล่าง
ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ซึ่งในการดำเนินงานโครงการได้มีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงาน ประกอบด้วย สำนักพระราชวัง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชดำริ โดยต้องการให้ชุมชนได้รับโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะวิชาการด้านการเกษตร เพื่อนำไปวางแผนการผลิตพืชอาหารปลอดภัยไว้บริโภคอย่างเพียงพอในครัวเรือน เหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับพื้นที่อย่างแท้จริง การศึกษาดูงานทำให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน เกิดเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาดรวมถึงการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐาน ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับสินค้าชุมชน ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

Related posts