นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 คู่ขนานผ่านออฟไลน์ และผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) โดยมีนางสาวกรชวัล สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 ครั้งที่ 2/2564 พร้อมด้วยนางสาวตุลาพร อนันต์นาวีนุสรณ์ ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), และผู้แทนจากหน่วยงานท้องถิ่น อบต.บ่อวิน, อบต.เขาคันทรง และชุมชนเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้ประกอบการในนิคมฯ ได้แก่ บริษัท ดับบลิวเอชเออินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1), บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด (โครงการโรงไฟฟ้าอิสระ), บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตเหล็กหล่อ (ส่วนขยาย 1)), บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการโรงงานหลอมและหล่ออะลูมิเนียมแท่ง) เพื่อนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนในทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกัน บรรเทาผล และการจัดการสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 โดยมีความมุ่งมั่น ในการดำเนินการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีความโปร่งใส ตามหลัก ธรรมาภิบาลและประโยชน์ชุมชน……ปราโมทย์/รายงาน

Related posts