จังหวัดลำพูน มอบตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี Good Labour Practices (GLP) แก่สถานประกอบการ พร้อมการเปิดป้าย”สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน GLP

จังหวัดลำพูน มอบตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี Good Labour Practices (GLP) แก่สถานประกอบการ พร้อมการเปิดป้าย”สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน GLP

ที่ ห้องประชุมโชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณฯและตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) และพิธีเปิดป้าย”สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน GLP” ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวรปัญญากุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย แรงงานจังหวัดลำพูน ประกันสังคมจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน และตัวแทนสถานประกอบการในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ร่วมพิธี
สำหรับการจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการและสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ที่มุ่งมั่นนำหลักการแนวทางการปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน (GLP) ซึ่งเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสถานประกอบกิจการอื่นในการนำหลักการแนวทาง การปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ไม่มีการใช้แรงงานบังคับและไม่มีการค้ามนุษย์ด้านแรงงานตลอดจน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานลูกจ้าง
นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวรปัญญากุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ให้นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้ในสถานประกอบกิจการ มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีสถานประกอบกิจการแสดงความมุ่งมั่นการนำหลักการแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Pratices : GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงานรวม 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และนำตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้แสดงบนบรรจุภัณฑ์ เอกสาร ป้ายหรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ รวม 22 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96

………………………..
นายคมศักดิ์ หล่อเถิน….ข่าว/ภาพ
25 สิงหาคม 2564

Related posts