จังหวัดลำพูน ยกระดับความร่วมมือ กับภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดลำพูน จัดทำมาตรการ Bubble and Seal ภายในโรงงาน เพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

จังหวัดลำพูน ยกระดับความร่วมมือ กับภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดลำพูน จัดทำมาตรการ Bubble and Seal ภายในโรงงาน เพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

ที่ห้องประชุม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ผอ.โรงพยาบาลแม่ทา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในจังหวัดลำพูน ร่วมปรึกษาหารือ ระหว่างผู้ประกอบการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมการยกระดับการวางแนวทางมาตรการป้องกัน ควบคุม และลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) ตามแนวทาง Bubble and Seal โดยดำเนินการควบคู่ กับมาตรการจัดสภาพแวดล้อม และมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด และกำกับ ติดตามมาตรการ อย่างต่อเนื่อง
โดยในส่วนของ โรงงานอุตสาหกรรม ต้องมีการจัดทำทะเบียนผู้ปฏิบัติงานกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ ผู้มีโรค ประจำตัว 7 กลุ่มโรค จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ปฏิบัติงานแยกเป็นกลุ่มย่อย (small bubble) ตามลักษณะ การทำงานหรือการทำกิจกรรม หรือ อาจมีการกำหนดสัญลักษณ์ประจำกลุ่มย่อย การสร้างความตระหนักร่วม กับพนักงาน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ตลอดจนการกักตัว เพื่อสังเกตอาการ ที่จะต้องทำอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะต้องมีการป้องกันตัวเอง แยกที่พัก แยกห่างจากครอบครัว และของใช้ จนครบ 14 วัน กรณีมีที่พักในสถานประกอบกิจการ สามารถทำ bubble ตั้งแต่ที่พัก การเดินทาง การทำงานและทำกิจกรรม ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน เราชาวลำพูน คนในลำพูน ต้องร่วมด้วยช่วยกัน
……………………………..
นายคมศักดิ์ หล่อเถิน….ข่าว/ภาพ
25 สิงหาคม 2564

Related posts