ลำปาง- แต่งตั้งคณะทำงานฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดลำปาง

ลำปาง- แต่งตั้งคณะทำงานฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดลำปาง พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการจังหวัด รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะการเกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากในช่วงฤดูฝนปี 2564 จึงได้ดำเนินการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น เพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้บัญชาการเหตุการณ์ตลอดจนหน่วยงาน ในการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดในการดำเนินการกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะทำงานฯจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกว่า 32 หน่วยงาน โดยมีผู้ว่าฯลำปางเป็นประธาน หน.ปภ.ลำปาง เป็นเลขานุการคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ โดยจะดำเนินการผ่านระบบประชุมทางไกลระบบ Zo๐m ในวันที่ 26 ส.ค.2564 เวลา 10.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปภ.ลำปาง ศาลากลางชั้น 4 โดยคณะที่ 1 โดยมีผู้ว่าฯลำปาง เป็นประธานและ คณะที่ ๒ ผ่านระบบประชุมทางไกล ZOOM ณ ที่ตั้งของตนเอง โดยวันที่ 26 ส.ค.2564 ประชุมคณะทำงาน และ ผู้ร่วมฝึก วันที่ 27 ส.ค.2564 ซักซ้อมโซนเหนือ กลาง และโซนใต้ วันที่ 30 ส.ค.2564 ฝึกโซนเหนือ ได้แก่ อ.วังเหนือ เมืองปาน และ อ.แจ้ห่ม วันที่ 31 ส.ค.2564 ฝึกโซนกลาง ได้แก่ อ.เมืองลำปาง แม่เมาะ แม่ทะเกาะคา ห้างฉัตร และ อ.งาวและวันที่ 1 ก.ย.2564 ฝึกโซนใต้ ได้แก่ อ.เถินแม่พริก สบปราบ และ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง.
วินัย/ลำปาง รายงาน

Related posts