#นฝ.นศท.มทบ.37# #การฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

#นฝ.นศท.มทบ.37#

#การฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร#

 

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.64, 1530 พล.ต.ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.37 มอบหมายให้ พ.อ.บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รอง ผบ.มทบ.37 (2) เป็นผู้แทนเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและมอบเครื่องหมายมวลชนสัมพันธ์กองทัพบก ณ นฝ.นศท.มทบ.37 อ.เมือง จว.ช.ร. ดำเนินการฝึกในห้วง 0830 – 1500 จำนวนทั้งสิ้น 80 นาย โดยแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 20 นาย แยกฝึกตามสถานีดังนี้

1. บุคลท่ามือเปล่า

2. บุคคลท่าอาวุธ, ท่ากระบี่

3. การปฐมพยาบาล, การช่วยชีวิต CPR, การใช้เครื่อง AED, การใช้ชุด PPE และ วินัยในการฝึกตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

4. การทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง 34 ฟุต ชมการสาธิตการลงทางดิ่งจาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15

การมอบใบประกาศแยกเป็นรอบ จัดแถวแยกพื้นที่ ลดความคับคั่ง การฝึกยึดถือการปฏิบัติตามมาตราการการป้องการเเพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ในการนี้ หน่วยได้มอบหมายหน้าที่ให้กับกำลังสำรองทำหน้าที่ผู้ช่วยครูฝึก (ตามเเผนการเรียกพลกำลังสำรองเข้ารับราชการทหาร ปี 2564 – ทบ. นายทหาร 3 นาย, นายสิบ 6 นาย รวมจำนวน 9 นาย) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Related posts