ธปท./… (สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 2 ปี/2564

ธปท./…
(สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 2 ปี/2564


เมื่อเวลา 10.00-11.00 น.วันนี้ 4 ส.ค 2564 นายประสาท สมจิตรนึก ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนผ่านทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม (Microsoft Teams )โดยกล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 2 ปี 2564
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นตามหมวดพลังงาน จากราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศเป็นสำคัญ ด้านตลาดแรงงาน ยังคงเปราะบาง โดยการจ้างงานยังอยู่ในระดับต่ำ
สำหรับภาคการเงิน (ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564) เงินฝากชะลอตัวเทียบจากไตรมาสก่อน ขณะที่สินเชื่อขยายตัวต่อเนื่อง ตามความต้องการเงินทุนหมุนเวียนของภาคธุรกิจรายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัว ในทุกหมวดการใช้จ่าย จากผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสาม กำลังซื้ออ่อนแอ อย่างไรก็ตาม มาตรการรัฐบางส่วนยังช่วยพยุง
ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว หดตัวมากขึ้น สะท้อนจากจำนวนอัตราการเข้าพักแรม และรายได้ภาคบริการสาขาโรงแรมและภัตตาคารที่ลดลงจากไตรมาสก่อน
รายได้เกษตรกร ขยายตัวต่อเนื่อง ตามผลผลิตข้าวนาปรังและมันสำปะหลังที่เพิ่มขึ้น จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยกว่าปีก่อน ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรหดตัว ตามราคาข้าวที่ลดลงต่อเนื่อง จากความต้องการของต่างประเทศที่ชะลอลง อย่างไรก็ดีราคายางพาราและมันสำปะหลังยังขยายตัวต่อเนื่อง
การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการเร่งเบิกจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ โดยรายจ่ายประจำหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ ด้านรายจ่ายลงทุนขยายตัวในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทและหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวสูงขึ้น หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยเฉพาะการ
นำเข้าสินค้าทุนของธุรกิจที่ผลิตเพื่อการส่งออก อาทิ อุปกรณ์โทรคมนาคม อุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขณะที่การลงทุนก่อสร้างที่อยู่อาศัยชะลอตัวตามอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอ
การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวต่อเนื่อง จากการผลิตเพื่อส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ และเยื่อกระดาษ อย่างไรก็ดี การผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมยังอยู่ในระดับต่ำกว่าภาวะปกติ
มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร ขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งการส่งออกและนำเข้าจากจีนเป็นสำคัญ ส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ประเภทCloud Storage รวมถึงการส่งออกทุเรียน ด้านการนำเข้าขยายตัวในหมวดโทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

Related posts