ชุมพร – การประชุมประชาสัมพันธ์และประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1

ชุมพร – การประชุมประชาสัมพันธ์และประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1

การประชุมประชาสัมพันธ์และประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1 พื้นที่ชายฝั่งเลียบทางหลวงชนบท ชพ. 4012 บริเวณด้านเหนือสำนักสงฆ์เขาไทรทอง (รูปปั้นพระสีวลี) ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30

ณ ห้องประชุม เอส เอ็ม รีสอร์ท ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นายทรงชัย ชูทิพย์ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร มาเป็นประธานการประชุมประชาสัมพันธ์และประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1 พื้นที่ชายฝั่งเลียบทางหลวงชนบท ชพ. 4012 บริเวณด้านเหนือสำนักสงฆ์เขาไทรทอง (รูปปั้นพระสีวลี) ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พร้อมกับ นายอำนวย เทียมนาคา รองนายกอบต.บางน้ำจืดคุณชัชชัย อภินันทิตยา วิศวกรโครงการ หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน บริษัทที่ปรึกษา และประชาชนทุกท่าน จำนวน 20 ท่าน

นายอำนวย เทียมนาคา กล่าวว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการศึกษาโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ศึกษาตามแนวทางการจัดการชายฝั่งด้วยระบบกลุ่มหาดอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ศึกษาตามระบบกลุ่มหาดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลก่อน เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา

ในเชิงพื้นที่ให้กับชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะอย่างบูรณาการและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง และเพื่อออกแบบรายละเอียดตามมาตรการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ที่ต้อง

ดำเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งพื้นที่ชายฝั่งเลียบทางหลวงชนบท ชพ. 4012 บริเวณด้านเหนือสำนัก-สงฆ์เขาไทรทอง (รูปปั้นพระสีวลี) ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นหนึ่งในพื้นที่ศึกษาออกแบบตามผลการศึกษาตามร่างแผนหลักแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฯ

ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการต้องดำเนินการควบคู่ไปพร้อมกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมประชาสัมพันธ์และประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำโครงการ แนวทางการป้องกันชายฝั่งเบื้องต้น รวมทั้งนำเสนอข้อมูลทางเลือกการป้องกันชายฝั่งที่เหมาะสม โดยเสนอรายละเอียดของแต่ละทางเลือก ข้อดีข้อเสียของทุกทางเลือก พร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อโครงการ

ในพื้นที่ที่ต้องออกแบบรายละเอียด (Detail design) ตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชนต่าง ๆ ในการสนับสนุนการศึกษาโครงการ โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และตัวแทนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมการประชุม

ในนามของกรมโยธาธิการและผังเมือง ใคร่ขอเรียนเชิญท่านนายทรงชัย ชูทิพย์ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร กรุณาให้โอวาท คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางการประชุม และเปิดการประชุมประชาสัมพันธ์และการประชุมรับฟังความคิดเห็น

 

นายทรงชัย ชูทิพย์ เปิดเผยว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยมีแนวชายฝั่งทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

เป็นระยะทางยาวกว่า 3,148 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 23 จังหวัด เป็นชายฝั่งทะเลอ่าวไทย จำนวน 17 จังหวัด ความยาว 2,055 กิโลเมตร และชายฝั่งทะเลอันดามัน จำนวน 6 จังหวัด ความยาว 1,093 กิโลเมตร โดยปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่หลากหลาย เช่น เป็นชุมชนที่อยู่อาศัย พื้นที่นันทนาการและการท่องเที่ยว การทำประมง และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น ดังนั้น ชายฝั่งทะเลจึงมีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ดี พื้นที่ชายฝั่งทะเลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้แนวชายฝั่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งการตกตะกอนทับถมและการกัดเซาะชายฝั่ง โดยในพื้นที่ศึกษามีการกัดเซาะบริเวณถนนเลียบชายหาดประชิดแนวชายฝั่ง ซึ่งที่ผ่านมามีการทิ้งหินไว้บางจุดเพื่อบรรเทาปัญหาการกัดเซาะชั่วคราว และมีการนำบ่อวงซีเมนต์มาก่อสร้างเพื่อป้องกันคลื่นกัดเซาะซึ่งมีสภาพชำรุดเสียหาย

จากรายงานของผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ระบุว่า การดำเนินโครงการต้องดำเนินการควบคู่ไปพร้อมกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมประชาสัมพันธ์และประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำโครงการ แนวทางการป้องกันชายฝั่งเบื้องต้น รวมทั้งนำเสนอข้อมูลทางเลือกการป้องกันชายฝั่งที่เหมาะสม โดยเสนอรายละเอียดของแต่ละทางเลือก ข้อดีข้อเสียของทุกทางเลือก พร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อโครงการในพื้นที่ที่ต้องออกแบบรายละเอียด (Detail design) ตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งผมเชื่อมันว่าทุกท่านที่ร่วมอยู่ใน ที่ประชุมแห่งนี้มีศักยภาพ และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้หน่วยงานนำแนวคิดที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นมาบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการแก้ไข ปัญหาและเกิดความยั่งยืน

ธิติมา โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร

 

Related posts