ลำพูน เร่งขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ปรับเปลี่ยนแนวคิด และปรับตัว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในปัจจุบัน

จังหวัดลำพูน เร่งขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ปรับเปลี่ยนแนวคิด และปรับตัว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในปัจจุบัน

 

ที่ห้องประชุมจามจุรี 1 เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และพิธีมอบรางวัลบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมี นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวรปัญญากุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ประกันสังคมจังหวัดลำพูน แรงงานจังหวัดลำพูน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และผู้เข้ารับการอบรม เป็นแรงงานนอกระบบในพื้นที่ จังหวัดลำพูน รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน เข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อให้แรงงานนอกระบบ และผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญ ของการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายและบริการของภาครัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างโอกาสการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกพื้นที่ พร้อมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และวิธีการที่ดีจากผู้มีประสบการณ์

                    สำหรับ แรงงานนอกระบบ ถือเป็นกลุ่มแรงงานที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดลำพูน ที่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานใน ภาคเกษตรกรรม และกลุ่มประกอบอาชีพอิสระ แรงงานกลุ่มนี้เป็นตัว ขับเคลื่อนงาน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากอย่างมากมาย ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาพเศรษฐกิจ โดยรวมกระทบถึงรายได้ ดังนั้น แรงงานนอกระบบเองจะต้องปรับเปลี่ยน แนวคิดและปรับตัวทั้งในด้านการทำงานและการดำรงชีวิต เพื่อให้มีความพร้อม ที่จะเผชิญกับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในขณะที่หน่วยงาน ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ก็ต้องเข้ามาช่วยสร้างการรับรู้การเข้าถึงสิทธิ และพัฒนากฎหมายเพื่อช่วยเหลือดูแลไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจ เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาช่องทางการค้าหรือติดอาวุธให้แรงงานนอกระบบ ให้เข้มแข็ง พร้อมรับมือวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยตนเอง ต่อไป

…………………………….

นายคมศักดิ์ หล่อเถิน….ข่าว/ภาพ

5 สิงหาคม 2564

 

Related posts