นายอำเภอสั่งเลื่อนการประชุมประจำเดือนและงดกิจกรรมวันกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน

นายอำเภอสั่งเลื่อนการประชุมประจำเดือนและงดกิจกรรมวันกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) มีการแพ่รระบาดเป็นวงกว้างทั่วประเทศและทั่วโลกแทรกซึมเข้าสู่พื้นที่ชนบทโดยคนสู่คนส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพทั่วทุกสาขาวิชาชีพทั้งข้าราชการ ตำรวจ ทหาร คุณหมอ พยาบาลที่เป็นด่านหน้า ในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งนับวันก็จะพบผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดเพิ่มมากขึ้นก็เพราะคนที่ไม่รู้จักความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ยังเป็นไปเช่นนี้ทางปกครองอำเภอแม่ลาน้อย โดย ดร.ชูชาติ คำมา นายอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่าเมื่อสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่ปรกติ ทางปกครองอำเภอแม่ลาน้อยจึงแจ้งไปยังกำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน เนื่องด้วยอยู่ในห้วงของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อำเภอแม่ลาน้อยจึงขอเลื่อนกำหนดการประชุมประจำเดือนสิงหาคมและกิจกรรมงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2564 ไปก่อน อย่างไม่มีกำหนด หากได้กำหนดการที่เหมาะสมแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

Related posts