ศรีสะเกษ !! เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ขอเลื่อนการเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่าง ประจำปี 2564 โดยไม่มีกำหนด

ศรีสะเกษ !! เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ขอเลื่อนการเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่าง ประจำปี 2564 โดยไม่มีกำหนด

 

นายทิวา รุ้งแก้ว นายกสมาคมพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งมาว่า นายตรีเพ็ชร หารชัย คณะทำงานโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพ่อเพียง จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 578 โรงเรียน/ วิทยาลัย / กศน. ได้กำหนดจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่าง นั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 จึงขอเลื่อไปก่อนโดยไม่มีกำหนด สำหรับกิจกรรมประเมินโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ระดับเขตพิ้นที่ จะประเมินระหว่างวันที่ 13–24 กันยายน 2564 เหมือนเดิม โรงเรียน/หมู่บ้านที่เป็นตัวแทนระดับอำเภอมีด้งนี้

สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1

อำเภอเมืองศรีสะเกษ ระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านหมากเขียบ ระดับขยายโอกาส ได้แก่โรงเรียนบ้านตะดอบวิทยา ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ระดับชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านโพธิ์

อำเภอกันทรารมย์ ระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านขาม ระดับขยายโอกาส ได้แก่โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีชัยร่องน้ำคำ ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนละทายวิทยา ระดับชุมชนได้แก่ชุมชนบ้านละทาย

อำเภอวังหิน ระดับประถมศึกษา ได้แก่โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า ระดับขยายโอกาสได้แก่โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ระดับมัธยมศึกษาได้แก่โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ระดับชุมชนได้แก่ชุมชนบ้านโนนดู่

อำเภอพยุห์ ระดับประถมศึกษาได้แก่โรงเรียนบ้านสร้างหว้า ระดับขยายโอกาสได้แก่โรงเรียนอนุบาลพยุห์ ระดับมัธยมศึกษาได้แก่โรงเรียนพยุห์วิทยา ระดับชุมชนได้แก่ชุมชนบ้านหนองไฮ

อำเภอน้ำเกลี้ยง ระดับประถมศึกษาได้แก่โรงเรียนอนุบาลเขิน ระดับขยายโอกาสได้แก่โรงเรียนบ้านหนองแวง ระดับมัธยมศึกษาได้แก่โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา และระดับชุมชนได้แก่ชุมชนบ้านหนองแวง

อำเภอโนนคูณ ระดับประถมศึกษาได้แก่โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ระดับขยายโอกาสได้แก่โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนใต้ ระดับมัธยมศึกษาได้แก่โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม และระดับชุมชนได้แก่ชุมชนบ้านเหมือดแอ่

อำเภอยางชุมน้อย ระดับประถมศึกษาได้แก่โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย ระดับขยายโอกาสได้แก่โรงเรียนบ้านโนนคูณ ระดับมัธยมศึกษา

ได้แก่โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมและระดับชุมชนได้แก่ชุมชนบ้านโนนติ้ว

สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2

อำเภออุทุมพรพิสัย ระดับประถมศึกษาได้แก่โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม ระดับขยายโอกาสได้แก่โรงเรียนบ้านหนองห้าง ระดับ

มัธยมศึกษาได้แก่โรงเรียนกำแพง และระดับชุมชนได้แก่ชุมชนบ้านแข้

อำเภอเมืองจันทร์ ระดับประถมศึกษาได้แก่โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ ระดับขยายโอกาสได้แก่โรงเรียนบ้านตาโปน ระดับมัธยมศึกษาได้แก่

โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม และระดับชุมชนได้แก่ชุมชนบ้านเมืองจันทร์

อำเภอห้วยทับทัน ระดับประถมศึกษาได้แก่โรงเรียนบ้านเมืองหลวง ระดับขยายโอกาสได้แก่โรงเรียนบ้านอีสร้อย ระดับมัธยมศึกษาได้แก่

โรงเรียนห้วยทับทันพิทยาคม และระดับชุมชนได้แก่ชุมชนบ้านเมืองหลวง

อำเภอราษีไศล ระดับประถมศึกษาได้แก่โรงเรียนบ้านโก ระดับขยายโอกาสได้แก่โรงเรียนบ้านเพียมาต ระดับมัธยมศึกษาได้แก่โรงเรียนราษีไศล และระดับชุมชนได้แก่ชุมชนบ้านโก

อำเภอศิลาล ระดับประถมศึกษาได้แก่โรงเรียนเมืองเก่าซ่ง ระดับขยายโอกาสได้แก่โรงเรียนบ้านโจดม่วง ระดับมัธยมศึกษาได้แก่โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร และระดับชุมชนได้แก่ชุมชนบ้านคลีกลิ้ง

อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ระดับประถมศึกษาได้แก่โรงเรียนตลาดหนองเรือ ระดับขยายโอกาสได้แก่โรงเรียนบ้านอีเซ ระดับมัธยมศึกษาได้แก่โรงเรียนไตรมิตร และระดับชุมชนได้แก่ชุมชนบ้านบัวบะ

อำเภอบึงบูรพ์ ระดับประถมศึกษาได้แก่โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ และระดับชุมชนได้แก่ชุมชนบ้านโนนสาวสวย

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3

อำเภอไพรบึง ระดับประถมได้แก่โรงเรียนบ้านตราด ระดับขยายโอกาสได้แก่โรงเรียนวัดบ้านประอางฯ ระดับมัธยมศึกษาได้แก่โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม และชุมชนต้นแบบได้แก่ชุมชนบ้านตราด

อำเภอภูสิงห์ ระดับประถมศึกษาได้แก่โรงเรียนบ้านนกยูง ระดับขยายโอกาสได้แก่โรงเรียนบ้านละลม ระดับมัธยมศึกษาได้แก่โรงเรียน

ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ และระดับชุมชนได้แก่ชุมชนบ้านไพรพัฒนา

อำเภอปรางค์กู่ ระดับประถมศึกษาได้แก่โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย ระดับขยายโอกาสได้แก่โรงเรียนบ้านขี้นาค ระดับมัธยมศึกษา

ได้แก่โรงเรียนปรางค์กู่ และระดับชุมชนได้แก่ชุมชนบ้านหนองบัวตาคง

อำเภอขุขันธ์(๑) ระดับประถมศึกษาได้แก่โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา ระดับขยายโอกาสได้แก่โรงเรียนบ้านป่าใต้ ระดับมัธยมศึกษาได้แก่

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง และระดับชุมชนได้แก่ชุมชนบ้านละเบิกตาฮีง

อำเภอขุขันธ์(๒) ระดับประถมศึกษาได้แก่โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง และระดับขยายโอกาสได้แก่ โรงเรียนบ้านระกา

สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4

อำเภอกันทรลักษ์ ระดับประถมศึกษาได้แก่ โรงเรียนบ้านขนา ระดับขยายโอกาส ได้แก่โรงเรียนบ้านขนุน ระดับมัธยมศึกษาได้แก่โรงเรียน

ตระกาศประชาสามัคคี และระดับชุมชนได้แก่ชุมชนบ้านชำม่วง

อำเภอเบญจลักษ์ ระดับประถมศึกษาได้แก่โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ระดับขยายโอกาสได้แก่โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม ระดับมัธยมศึกษาได้แก่โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ และระดับชุมชนได้แก่ชุมชนบ้านหนองหว้า

อำเภอขุนหาญ ระดับประถมศึกษาได้แก่ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ระดับขยายโอกาสได้แก่โรงเรียนบ้านหนองจิก ระดับมัธยมศึกษาได้แก่โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา และระดับชุมชนได้แก่ชุมชนบ้านพราน

อำเภอศรีรัตนะ ระดับประถมศึกษาได้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ระดับขยายโอกาสได้แก่โรงเรียนบ้านตูม ระดับมัธยมศึกษาได้แก่โรงเรียน

ศรีแก้วพิทยา และระดับชุมชนได้แก่ชุมชนบ้านศรีแก้ว

 

**************

ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ

 

 

Related posts