การประชุมประชาสัมพันธ์และประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1

ชุมพร – การประชุมประชาสัมพันธ์และประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1

การประชุมประชาสัมพันธ์และประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1พื้นที่ชายฝั่งบ้านหนองทองดีถึงบ้านจมูกโพรง ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นายสุริยา น้ำเงิน โยธาธิการและผังเมืองมาเป็นประธานเปิดการประชุมประชาสัมพันธ์และประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1 พร้อมกับ นายสันต์ ฉิมหาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว พ.ต.อ.วิษณุ สุระวดี ผกก.สภ.ปากน้ำหลังสวน หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน บริษัทที่ปรึกษา และประชาชนทุกท่าน จำนวน 50 ท่าน

นายสันต์ ฉิมหาด กล่าวว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการศึกษาโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ศึกษาตามแนวทางการจัดการชายฝั่งด้วยระบบกลุ่มหาดอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ศึกษาตามระบบกลุ่มหาดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลก่อน เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา

ในเชิงพื้นที่ให้กับชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะอย่างบูรณาการและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง และเพื่อออกแบบรายละเอียดตามมาตรการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ที่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งพื้นที่ชายฝั่งบ้านหนองทองดีถึงบ้านจมูกโพรง ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลัวสวน จังหวัดชุมพร เป็นหนึ่งในพื้นที่ศึกษาออกแบบตามผลการศึกษาตามร่างแผนหลักแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฯ

ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการต้องดำเนินการควบคู่ไปพร้อมกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมประชาสัมพันธ์และประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำโครงการ แนวทางการป้องกันชายฝั่งเบื้องต้น รวมทั้งนำเสนอข้อมูลทางเลือกการป้องกันชายฝั่งที่เหมาะสม โดยเสนอรายละเอียดของแต่ละทางเลือก ข้อดีข้อเสียของทุกทางเลือก พร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อโครงการ

ในพื้นที่ที่ต้องออกแบบรายละเอียด (Detail design) ตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชนต่าง ๆ ในการสนับสนุนการศึกษาโครงการ โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และตัวแทนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมการประชุม

นายสุริยา น้ำเงิน เปิดเผยว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยมีแนวชายฝั่งทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

เป็นระยะทางยาวกว่า 3,148 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 23 จังหวัด เป็นชายฝั่งทะเลอ่าวไทย จำนวน 17 จังหวัด ความยาว 2,055 กิโลเมตร และชายฝั่งทะเลอันดามัน จำนวน 6 จังหวัด ความยาว 1,093 กิโลเมตร โดยปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่หลากหลาย เช่น เป็นชุมชนที่อยู่อาศัย พื้นที่นันทนาการและการท่องเที่ยว การทำประมง และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น ดังนั้น ชายฝั่งทะเลจึงมีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ดี พื้นที่ชายฝั่งทะเลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้แนวชายฝั่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งการตกตะกอนทับถมและการกัดเซาะชายฝั่ง โดยในพื้นที่ศึกษาประสบปัญหา การกัดเซาะเป็นบริเวณกว้างและลึกเข้ามาในฝั่ง สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและพื้นที่ที่ประชาชนหรือชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน จากรายงานของผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ระบุว่า การดำเนินโครงการต้องดำเนินการควบคู่ไปพร้อมกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมประชาสัมพันธ์และประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำโครงการ แนวทางการป้องกันชายฝั่งเบื้องต้น รวมทั้งนำเสนอข้อมูลทางเลือกการป้องกันชายฝั่งที่เหมาะสม โดยเสนอรายละเอียดของแต่ละทางเลือก ข้อดีข้อเสียของทุกทางเลือก พร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อโครงการในพื้นที่ที่ต้องออกแบบรายละเอียด (Detail design) ตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งผมเชื่อมันว่าทุกท่านที่ร่วมอยู่ใน

ที่ประชุมแห่งนี้มีศักยภาพ และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้หน่วยงานนำแนวคิดที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นมาบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการแก้ไขป้ญหาและเกิดความยั่งยืน

กระผมขอขอบคุณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ได้จัดให้มีการประชุมในวันนี้ และขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม ทั้งที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมประชาสัมพันธ์และประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

กัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1 พื้นที่ชายฝั่งบ้านหนองทองดีถึงบ้านจมูกโพรง ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ขอให้การประชุมในวันนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ธิติมา โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร

 

 

 

 

 

Related posts