ศบภ.มทบ.37 จัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม พร้อมให้บริการ ตรวจคัดกรอง ช่วยเหลือ และรับผู้ติดเชื้อเข้าสู่โรงพยาบาล

ศบภ.มทบ.37 จัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม พร้อมให้บริการ ตรวจคัดกรอง ช่วยเหลือ และรับผู้ติดเชื้อเข้าสู่โรงพยาบาล

*************************************

เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.๖๔ ,๑๕๐๐ พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.ศบภ.มทบ.๓๗ เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน จัดเตรียมพื้นที่ตรวจคัดกรอง ช่วยเหลือ และรับผู้ติดเชื้อ เข้าโรงพยาบาลสนาม ศูนย์คัดกรอง โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ซึ่งหน่วย ได้เตรียมการ ณ นฝ.นศท.มทบ.๓๗

     โดยเร่งดำเนินการตามนโยบายของ ทบ. โดยเฉพาะการปรับการบริหารจัดการโรงพยาบาลค่ายทุกแห่งและโรงพยาบาลสนามเดิมที่เตรียมไว้ทั้งหมดให้เป็นโรงพยาบาลสนาม ทบ. ประจำพื้นที่หรือจังหวัด  เป็นโรงพยาบาลรองรับการให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัดอย่างเต็มรูปแบบ โดยทำงานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดในการรับและรักษาผู้ติดเชื้อ เพื่อให้การบริการประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในแต่ละจังหวัด ได้เต็มศักยภาพ และทันต่อการแพร่ระบาดที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้

Related posts