จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสมาคมสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสมาคมสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสมาคมสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ปี 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากการเปรียญวัดสะเดา ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน โดย สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ จังหวัดสิงห์บุรี สนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล ซึ่งมี นางชุลีพร เตรัตน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นางเตือนใจ คงสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรีนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดสิงห์บุรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสิงห์บุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมการจัดงานรูปแบบใหม่ new normal ส่งมอบอาหารกลางวันแก่ผู้นำชุมชน ทั้ง 6 อำเภอ กระจายไปมอบให้แก่ผู้ประสบความเดือดร้อน จำนวน 650 กล่อง นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีและชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน 850 บาท ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดต่อโควิด-19 โดยเริ่มจัดครั้งแรกที่วัดสะเดา ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2564
เนื่องในปี 25564 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระวชริรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 69 พรรษา สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯในฐานะรับสนองพระราชเสาวนีย์มาดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนโดยการสนับสนุจากโคงการสลากการกุศล ได้ขอความร่วมมือจังหวัดสิงห์บุรี รวมทั้งสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดสิงห์บุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสิงห์บุรี และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพร้อมด้วยชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและกิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในเดือน กรกฏาคม 2564

Related posts