ยาวไปอีก! จ.นราธิวาสเลื่อนเปิดเทอมแบบ On site อีกรอบไปเป็น 30 ส.ค.ขณะที่ด่านรอยต่อระหว่างอำเภอคุมเข้มการเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวด

ยาวไปอีก! จ.นราธิวาสเลื่อนเปิดเทอมแบบ On site อีกรอบไปเป็น 30 ส.ค.ขณะที่ด่านรอยต่อระหว่างอำเภอคุมเข้มการเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวด

 

 

 

 

จังหวัดนราธิวาสเป็น 1 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งยังส่งผลให้ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกสังกัดต้องปรับเปลี่ยนจากการเรียนการสอนแบบ On Site ซึ่งเรียนที่โรงเรียน ต้องงดใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และหันมาปรับเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบใหม่ยุค New Normal ทั้ง On-air เรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ DLTV On-demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ On-line เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต และ On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือ แบบฝึกหัดใบงาน ในรูปแบบผสมผสาน หรืออาจใช้วิธีอื่นๆ

 

ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาสได้มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการเปิดเรียนแบบปกติ On Site ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 จากเดิมที่กำหนดให้เลื่อนไปจนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นให้เลื่อนไปจนถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2564 และเปิดเรียนแบบปกติ On Site ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาส หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้มีความผิดตามมาตรา 51 และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

 

 

ขณะที่บรรยากาศที่ด่านบ้านทุ่งคา ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นด่านรอยต่อระหว่างอำเภอยี่งอและอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีการตั้งด่านตรวจตลอด 24 ชั่วโมง  มีเจ้าหน้าที่กองกำลัง 3 ฝ่ายทั้งตำรวจ  ทหารและเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน รวมทั้งกำลังภาคประชาชน ตั้งด่านตรวจเข้มควบคุมการเดินทางเข้า-ออก ระหว่างอำเภอ ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจมีความเข้มงวดในการตรวจสอบ และคัดกรองบุคคลที่เดินทางผ่านเข้าออกระหว่างอำเภอในขั้นสูงสุด เพื่อป้องกันการนำเชื้อโควิด-19 เข้ามาแพร่ระบาด โดยเจ้าหน้าที่มีการตรวจเอกสารรับรองความจำเป็นการขออนุญาตเข้า-ออกเดินทางไปนอกพื้นที่ระหว่างอำเภอ เป็นไปตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาส เรื่องการจัดตั้งด่านตรวจ/จุดสกัดเข้มข้น ในพื้นที่ เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตามแม้ว่าประชาชนจะเกิดความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจรไป-มา แต่ภาพรวมถือว่าให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

Related posts