แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

เมื่อเวลา 10.19 น.ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีกราบบังคมทูลรายงานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงการปล่อยสัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูล กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นาสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กรมประมง และประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่อยู่ ณ ที่นี้ ต่างมีความปลาบปลื้ม และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงงานด้านการประมง และทรงมีพระเมตตาเสด็จพระราชดำเนินทรงงานที่เกี่ยวกับการประมงทั่วประเทศ จึงร่วมจัดทำโครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาขึ้น ณ ทำนบปลาบ้านสบสอย บ้านสบสอบ หมู่ที่ 7 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้าประชาชนราษฎรในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ รวมทั้งสิ้น 200,000 ตัว จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ปลาสร้อยขาว จำนวน 100,000 ตัว ปลานวลจันทร์ จำนวน 50,000 ตัว ปลาแกล้มช้ำ จำนวน 50,000 ตัว นางวนิดา ใสสว่าง ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์กิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

หลังกล่าวกราบบังคมทูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานพิธี ได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับตัวแทนหมู่บ้าน ตำบลปางหมู รอง.ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในทำนบปลา ปลูกต้นไม้ และหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างของดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมต่างสวมใส่โทนสีเหลืองและชุดจิตอาสาพระราชทานอย่างพร้อมเพรียงและสวยงาม

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงาน

 

Related posts